just-ever-never-so far(مقدماتی- درس نوزدهم)

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید اینجا کلیک کنید

این درس به تدریج کامل خواهد شد

قبل از شروع درس نوزدهم، لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین: 

سعی کنین از روی بخش فارسی، قسمت انگلیسیش رو بگین.

Have you memories the conversation مکالمه را حفظ کردی

Why do you think I am guilty ? چرا فکر می کنی من مقصرم

Is it ok if I lock the door? I haven’t got a keyاشکال نداره در رو قفل کنم اخه کلید ندارم

Don’t worry I have locked the door نگران نباش من درو قفل کردم

Are you sure your boss is gonna fire me?مطمئنی رئیست می خواد منو اخراج کنه

Are you free to eat dinner together? بیکاری شامو باهم بخوریم

Another time Perhaps, I have eaten dinner یه وقت دیگه .من شام خوردم

Do you ever go on a trip alone هیچ موقع تنها مسافرت رفتی

Have you found your cell phones موبایلتو پیدا کردی

As far as I know your father found your cell phones تا اونجایی که من می دونم پدرت موبایلتو پیدا کرد

you are off color is any thing wrong? رنگت پریده چی شده

I have got stomachache I haven’t got any tablet, what shall I doمعده درد دارم قرص هم ندارم چی کار کنم

Why don’t you take your mother to the doctor چرا مادرتو نمی بری دکتر

What shall I do I have taken her to the doctorچی کار کنم من دکتر بردمش

You are pulling my leg, did you take her to the doctor yesterdayسر به سرم می زاری دیروز بردیش دکتر

Have you listened to my cassette?به نوار های من گوش دادی

Why don’t you ask me, I listened to the cassette twice yesterday? چرا از من نمی پرسی من دیروز دوبار به نوارها گوش دادم

As far as I remember I was walking along the street, looking at shop windows when suddenly my father called me تااونجایی که یادمه من داشتم توی خیابون راه می رفتم ویترین مغازه ها رو نگاه می کردم که یهو پدرم صدام زد

Were you absent the last session?  جلسه پیش غایب بودی

I was absent last session but my friend gave me the cassetteمن جلسه پیش غایب بودم ولی دوستام نوارها رو به من دادن

Does your mother often watch horror filmsمادرت بیشتر فیلمهای ترسناک می بینه

Could you change this film I have seen this filmمیشه این فیلمو عوض کنی من این فیلمو دیدم

It is none of your business my brother has asked me to stay here به تو ربطی نداره برادم ازم خواست که اینجا بمونم

Could you ask somebody else unfortunately I didn’t  listen to my cassette last nightمیشه از یکی دیگه بپرسی متاسفانه من دیشب به نوارها گوش ندادم

Are you gonna resign, you haven’t got any problems here می خوای استعفا بدی تو که هیچ مشکلی اینجا نداری

Why don’t you apply for immigration? It is a deadline todayچرا برای مهاجرت درخواست نمی دی امروز ددلاینه

What shall I do, I haven’t hired a lawyer چی کار کنم من وکیل نگرفتم

Why are you standing here looking at me over and over? Your father has arrived home, he is tiredچرا اینجا وایستادی اینجوری منو نگاه می کنی  پدرت رسیده خونه و خسته است

I am hungry, you haven’t ordered the dinner/ you didn’t order the dinner 10 min agoگرسنمه شام سفارش ندادی / ده دقیقه پیش شام سفارش ندادی

Is it ok if I serve left over?اشکالی نداره من غذای مونده رو بکشم

Have you spoken to your father about our marriageبا پدرت راجع به ازدواج مون صحبت کردی

I spoke to him but he didn’t answer meباهاش حرف زدم ولی اون جواب نداد

Where were you seating last night I didn’t see youدیشب کجا نشسته بودی من ندیدمت

I was sitting on the corner wearing a red tieمن اون گوشه نشسته بودم و کروات قرمز زده بودم

You father is waiting for you have you called himپدرت منتظرته بهش زنگ زدی

Why did your father park here , there are some car park in the streetچرا پدرت اینجا پارک کرد توی خیابون جاپارک هست

Was your cell phone found موبایلت پیدا شد

As far as I know my father found itتا اونجایی که من میدونم پدرم پیداش کرد

I am in a hurry, how long does it take you to type the lettersعجله دارم. چقد طول میکشه که نامه ها رو تایپ کنید

What are you talking about, I have typed all the lettersداری راجع به چی حرف می زنی من نامه ها رو تایپ کردم

I am angry with your boss, why did he sign the letters on behalf of the chairmanمن از دست رییست عصبانی هستم. چرا نامه ها رو از طرف رئیس هیت مدیره امضا کرد

As far as I know today's meeting was canceled تا اونجایی که می دونم جلسه امروز کنسل شد

It is none of my business I haven’t got any information, I haven’t canceled the classبه من ربطی نداره من اطلاعاتی ندارم من کلاسو کنسل نکردم

Is it ok if I come with you?اشکالی نداره باهات بیام

Are you sure your brother has come back home? Nobody is here هیچ کی اینجا نیست

I called him last night but he didn’t answer me من بهش دیشب زنگ زدم ولی جواب نداد

Do you ever have a drink at the parties? توی مهمونی ها هیچ وقت مشروب می خوری

Why are you looking at me like this?  I haven’t had a drink چرا اینجوری داری به من نگاه می کنی من مشروب نخوردم

You are telling a lie I am sure your husband had a drink he was drank  داری دروغ می گی مطمئنم شوهرت مشروب خورد اون مست بود

Why have you changed your clothes? I am not ready چرا لباساتو عوض کردی من حاضر نیستم

What shall I do? Your father has asked me to do it چی کار کنم پدرت از من خواست این کار رو انجام بدم

I am gonna break up with him, because he has fired me می خوام با اون بهم بزنم چون منو اخراج کرده

I was watching TV last night did you sleep well من تلوزیون تماشا می کردم تو دیشب خوب خوابیدی

When are you gonna pick up your son, he is waiting for you in the airport کی می خوای بری دنبال پسرت اون منتظر تو ا

Don’t worry, my father picked him up نگران نباش پدرم رفت دنبالش

Does your teacher ever answer you معلم شما هیچوقت جواب شما رومی ده

Why don’t you ask your question چرا سوالتو نمی پرسی

Which question do you mean? I have asked you my question کدوم سوالو منظورتونه من سوالمو پرسیدم

How often do you go to the party چند وقت به چند وقت می ری مهمونی

You are joking, I am goanna invite your father, he has gone to the north داری شوخی می کنی من می خوام پدرتو دعوت کنم . اون رفته شمال

 Why did your husband go on mission without me چرا شوهرت بدون من رفت ماموریت  

How did your father break his leg? پدرت چه جوری پاش شکست

I am sorry I didn’t read your letter, I was working on a file late  متاسفم من نامه های شما رو نخوندم تا دیروقت روی پرونده ها کار می کردم

قسمت دوم و سوم فعل Read مثل تلفظ رنگ قرمز یعنی Red است

Why were you bedridden in a hospital, I saw you last week you didn’t have any problem

چرا توی بیمارستان بستری بودی من هفته پیش تورو دیدم تو مشکلی نداشتی

I haven’t got any thing to say what shall I say من چیزی برای گفتن ندارم  چی بگم

I have told you every thing من همه چیو بهت گفتم

As far as I know your father didn’t tell me anything in this respect پدرت در این زمینه چیزی به من نگفت

Have you bought any gift for me? it is my birthday todayکادو برام خریدی امروز روز تولدمه

As far as I know my father bought something for you تا اونجایی که من می دونم پدرم یه چیز برات خرید

درس 19:

کلماتی هستند که علامت ماضی نقلی اند. بدون فکر کردن به معنی جمله و ه سوم شخص

Be careful مراقب باش

Watch out بپا

Watch out a bus is coming بپا یه اتوبوس داره می آد

Watch out I have called the police بپا من به پلیس زنگ زدم

Be careful your mother is looking at us مراقب باش مادرت به ما داره نگا می کنه

Watch out my father locked the door بپا پدرم در و قفل کرد

دو علامت سرعتی ماضی نقلی داریم 1- تازه 2- تا حالا که شامل زیر شاخه است

1- تازه: Just به معنی فقط است. جز در زمانی که در ماضی نقلی استفاده اش کنیم  در اینصورت بین have/has  و p.p می آید و به معنی به تازگی است. همین الان

I have just painted the door/wall/ ceiling من تازه در/دیوار/سقف رو رنگ کردم

Ceiling سقف از داخل

Roof سقف از خارج

Are you playing chess with me? شطرنج با من بازی می کنی

Could you play 10 min later, I have just arrived here, I am tired میشه ده دقیقه دیگه بازی کنی من تازه رسیدم اینجا خسته ام

show/showed /shown

They have just shown this film , it is repetitive اونا تازه این فیلمو نشون دادن. تکراریه

Are you eating dinner, it is ready? I am full I have just eaten dinner شام می خوری حاضره. من سیرم تازه شام خوردم

Did your father arrive at the airport? No he has just come home پدرت رفت فرودگاه؟ نه تازه رسیده خونه

Would you like to take photo with me? no thanks I have just taken a photo می خوای با من عکس بندازی. نه متشکرم من تازه عکس انداختم

You are off color. Why don’t you see a doctor ? I have just seen a doctor رنگت پریده چرا نمی ری دکتر. من تازه رفتم دکتر

He has just died تازه مرده

foot print جای پا

finger print اثر انگشت

They have just escaped اونا تازه فرار کردن

i have just seen this film من تازه این فیلمو دیدم

have you bought a ring for me? I have just bought a gift for youانگشتر برام خریدی؟ من که تازه برات کادو خریدم  

I have just painted hereتازه رنگش کرده ام

It is all right, I haven’t touched itخوبه. هنوز بهش دست نزدم

Haven’t you?

What is that on your arm?رو بازوت چیه

Teach/ taught/ taught/

Think/thought/thought

Touch/touched/touched

I am sure your brother has touched my money مطمئنم برادرت به پولای من دست زده

Have you touched my camera به دوربین من دست زدی

Why did you touch my camera yesterdayچرا دیروز به دوربینم دست زدی

Don’t touch any thing به چیزی دست نزنید

I swear, I haven’t touch any thing قسم میخورم من به چیزی دست نزدم

Did you touch her last night دیشب بهش دست زدی؟

I didn't touch her last night, my father touched her من بهش دست نزدم پدرم بهش دست زد

I am sure you have touched everything مطمئنم به همه چی دست زدی

I didn’t touch anything last night من به چیزی دست نزدم دیشب

I haven’t touched it من بهش دست نزدم

Didn’t you touch it last night ?

What is that on your head اون چیه روی سرت

What is that in your fist چیه توی مشتت

What is that on your cheek/lips/ گونه / لب   

I haven’t tought this unit من این بخشو درس ندادم

To be + on بسر بردن و در زمان و دوران خاصی بودن

I am on mission/ I am on leave/ I am on recoveryدوران نقاهت/ I am on pregnancy دوران حاملگی/ she was on trip

Ten years 10 سال

Ten year 10 ساله

Nine months 9 ماه

Nine month 9 ماهه

Elmer is from Kansas, he is on fourteen day tour of Europe 

The tour started on London

At the Moment he is in Prog

It is the 8th day of the tour

He has stayed in the capital city

He has never seen the Europe and he has already seen a lot of places

He has done a lot of things and the tour hasn’t finished yet

My husband is on tree day tour of Kish شوهر من در تور سه روزه کیش به سر می بره

I am on six day tour of paris من در تور شش روزه پاریس به سر می برم

How many day چند روزه

How many days? چند روز

How many day tour of oxford are you on? در تور چند روزه اکسفورد بسر می بری

How many day tour of Kish is peter on? پیتر توی تور چند روزه کیش بسر می بره

How many day tour of Kemer are you on?تور چند روزه کمر بسر می بری

How many day tour of oxford is your husband on? شوهرت توی تور چند روزه اکسفورد به سر می بره

Why have you reserved a two day tour of kish? چرا تور دوروزه کیشو برای من رزرو کردید

My husband reserved a four day tour of kish

How many day tour of kish have you reserved تور چند روزه کیشو رزرو کردی

How many day tour of Europe is elmer on المر توی تور چند روزه اروپاست

Has the tour started in Manchester? تور کارشو از منچستر شروع کرده

Where has the tour started تور کارشو از کجا شروع کرده

It is a second day of the tour روز دوم توره

today is the 16th station امروز شانزدهمین جلسه است

she is my 4th wife  این چهارمین زن منه

it was your second accident این دومین تصادف تو بود

it was my first mistake این اولین اشتباه من بود

she is my second child این دومین بچه منه

she saw 7 country اون 7 تا کشور رو دید

2- تا حالا

الف. مثبت already

I have already sent you 10 messages من تا حالا ده تا مسیج برات فرستادم

Are you sending me some money برام یه مقدار پول میفرستی

I have already sent you 10000 dollar من تا حالا ده هزار دلار برات فرستادم

I have already got married 19 timesمن تا حالا نوزده بار ازدواج کردم 

My son has already saved 1000 $ پسر من تا حالا هزار دلار پسنداز کرده

Stop it, you have already taken 10 photos بسه تو تاحالا ده تا عکس گرفتی

My father has already hired 3 lawyers پدر من تا حالا سه تا وکیل گرفته

I have already paid you back 10 $ من تا حالا 10 دلار بهت برگردوندم

How many countries did he see چند تا کشور و اون دید

How many countries has he seen چند تا کشورو اون دیده

How many countries has he seen so far?  اون تا حالا چند تا کشورو دیده

 ب. برای جملات سوالی که با how many و how much است از so far در اخر جمله استفاده می کنیم. به معنی چقدر تا حالا و چند تا تا حالا

How many people have you killed so far? تا حالا چند نفرو کشتی

How many times have you called me so far? چند دفعه تا حالا بهم زنگ زدی

How many lawyers have you hired so far? تا حالا چند تا وکیل گرفتی

How many staff has your boss fired so far ? رئیس شما تا حالا چند تا کارمندو اخراج کرده

How much money did your father send you ? پدرت چقدر پول برات فرستاد

How much money has your father sent you so far ? پدرت تا حالا چقدر پول برات فرستاده

How much money has your brother saved so far? برادرت تا حالا چقدر پول پس انداز کرده

How many conversation have you memorized so far?

I have already memories 10 conversations من تا حالا ده تا مکالمه رو حفظ کردم

He has already seen 10 countries اون تا حالا ده تا کشور دیده

He didn’t see the Europe

He hasn’t seen the Europe

ج. منفی: never در جملات منفی (البته never غیر از زمان ماضی نقلی به معنی اصلا است)

My father has never smoke cigarette پدر من تا حالا سیگار نکشیده

I have never told you a lie تا حالا بهت دروغ نگفتم

Tell a lie دروغ گفتن

My husband has never gone on trip alone شوهر من تا حالا تنهایی مسافرت نرفته

I have never eaten dinner here من تا حالا اینجا شام نخوردم

My teacher has never kissed any girls

I have never seen you من تا حالا تورو ندیدم

I have never hit my wife من تا حالا زنمو نزدم

But she has already hit me 10 times ولی اون تا حالا ده بار منو زده

I have never had a drink من تا حالا مشروب نخوردم

 د. سوالی ever

Have you ever seen me ? تا حالا منو دیدی

Have you ever smoked cigarette تا حالا سیگار کشیدی

Have you ever danced with girls تا به حال با دخترا رقصیدی

Has your father ever sent you any monies پدرت تا به حال پول برات فرستاده

Have you ever told me a lie تا به حال به من دروغ گفتی

Has your father ever eaten out پدرت تا حالا غذای بیرون خورده

Have you ever seen me تا به حال منو دیدی

He has never seen the Europe تا به حال اروپا رو ندیده

How many places has he seen so far ? چند تا مکان رو تا حالا دیده

He did a lot of things یه عالمه کار انجام داد

What did he do? چی کار کرد

What has he done? چی کار کرده

He has done a lot of things

The class/match/meeting hasn’t finished yet  کلاس هنوز تموم نشده

Has the meeting finished? جلسه تموم شده؟

The class has just finished کلاس تازه تموم شده

I have already seen you twice من تا حالا دوبار تورو دیدم

Have you ever seen me? تا حالا منو دیدی

I have never seen you تا حالا تورو ندیدم

How many times have you seen me so far? چند دفعه تا حالا منو دیدی  

 

Proverb:

He laughs best who laughs last اونی که بهتر از همه می خنده کسی ایه که آخر از همه می خنده- شاهنامه اخرش خوشه

Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai,مهران میرزایی

/ 18 نظر / 139 بازدید
نمایش نظرات قبلی

سلام -از کی شروع می کنید؟

سارا

با سلام سپاس از وبلاگ عالیتون چرا مطلب جدیدی که گذاشتید کلمه عبور میخواد؟

مینو

اقا بابک ما که پول نداریم چی کار کنیم؟حداقل ارزون تر باشه ....

سارا

سلام ... قیمت متن دوره ی پیشرفته رو کمتر کنید تا ما هم بتونیم ببینیم... خدا خیرتون بده...

فرنوش

آقا بابک داشتیم.............. معرفت به خرج بده

فرنوش

سلام ،کل درس ها حاضر شده یا فقط درس اول از پیشرفته یک؟ درسی هزار، @@@@@@@@@@@@ قبول دیگه

علی

کل درس ها حاضر شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ساسان

میشه بگید چند تا از درس های پیشرفته یک حاضر شده؟

xxxxxxxx

چرا دیر به دیر جواب میدین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سلام. پیشرفته 2 کی حاضر میشه؟ ممنون