Past 20%(مقدماتی-درس سیزدهم)

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید لطفا اینجا کلیک کنید

قبل از شروع درس سیزدهم، لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین:

I haven’t got any thing to say

I have got vomit is it ok if I cancel the class?

When are you gonna pick up your mother? She is waiting for you?

As far as I know she is gonna resign for ever

My father needs this letters how long does it take you to type them?

Don’t worry it doesn't take so long I am calling you later

Why are you gonna fire me? I haven’t got any problems with you

Here is your passport. Have you got anything to declare?

I have got a lot of things to declare, I am speaking to you later

Does your husband ever oversleep in the morning?

Do you often come to the office by taxi or metro?

As far as I know my father has got a car but he often come here by metro

Why are you gonna divorce me? I am giving you every thing you want

What's wrong with you? Why are you sitting here nagging over and over?

Where shall I sit? There aren’t any seats here

We haven’t got any thing to eat, is it ok if I serve left over?

Don’t wait for me I am eating dinner out I have got some guess

I can't do anything, could you show me the ropes please?

Does your mother know I am engaged?

She doesn’t know anything about you, what shall I do?

Why don’t you speak to your husband about this problem?

Who shall I speak with? He never takes my advice اون هیچوقت به حرف من گوش نمیده

Are you sure your colleague works in this department? I don’t know him

As far as I know she works in staff department but she is gonna resin, she doesn't like her job

Do you know I love you best, why are you speaking to me like this?

I am under the weather Are you taking me to the doctor today?

I have got a vomit, why don’t you take a pain killer it is good for you

Don’t disturb me, I am serving the customers

Are you free to eat dinner together? Do you ever eat dinner out?

I have got some question, when shall I ask you?

I am fully tied up,

Is anything wrong you are off color?

I am sure I smell a rat here مطمئنام یه کاسه ای زیر نیم کاسه است

درس 13:

The قبل از اسم خاص، قبل اسمهای گروهی،

In جاهای بزرگ

At جاهای کوچک 

دو نوع گذشته داریم:

 20 درصدی: بود بودیم و ... دایره تغیراتش محدود تر است Was were

80 درصدی: دایره تغییراتش وسیع تر است

I was at home yester day من خونه بودم

I was at work last night

I was on mission/ on leave/on holiday yesterday

I was last week

I was at the meeting yesterday

I was at the stadium

I was alone last night

You were at home yesterday

She was at home yesterday

Peter and Janet were at home yesterday

I was at home late من تا دیروقت خونه بودم

I was alone last night من دیشب تنها بودم

I was sick مریض بودم

I was on the roadتوی جاده بودم

I was at the meeting

I was absent last station جلسه پیش را غایب بودم

I was pregnant yesterday

I was single/married last year

I was in operation room در اتاق جراحی بودم 

I was on the location سر صحنه فیلم برداری

You were at home تو خونه بودی

You were on the trip

You were thinner/fatter چاق تر/ لاغرتر

My mother was here

My husband was in Dubai

My son was at work/in the gym /at the stadium/ at the meeting

My children were on the trip

سوالی:

Were you at home? تو خونه بودی؟

Were you on a diet رژیم بودی  / on a fast روزه بودی (fast افطار)

Were you at work

Were you sick yesterday? مریض بودی

Were you in a hospital last week?

Was your husband here yesterday?

Was your brother on the plain/ on a trip

Was your colleague present? همکارت حاضر بود

Where were you? کجا بودی

Where was your wife last night?

Were you sick? When were you sick?

When was your brother alone?

When was your husband on leave/ in iran?

Why were you alone?

Why was your mother sick?

Why were you absent last station?

Who were you? چه جوری بودی

Interrogation بازجویی  interrogate (v)

Now mr.Break where were you yesterday?

Yesterday? What time?

Where were you at 2 o'clock?

I was at home.

You weren't at home

You were in central London

No I wasn't, I was at home

Ask my girl friend از دوست دخترم بپرس She was with me پیشم بود

We are gonna speak to her later

Where is she now

I don’t know

Where were you on January 12th

Yes it was a Wednesday یه چهارشنبه ای بود

I can't remember= I don’t remember

You were in Manchester

No I wasn’t

Yes you was

I was in prison in January

 

* Last year/ 2 years ago/ 3 years ago/ 9 month ago/ 3 weeks ago/ fortnight ago دو هفته/ 3 hours ago

What do you mean? منظورت چیه

What do you mean by this words?  منظورت از این حرفا چیه؟

What does your mother mean by this actions? منظورت مادرت از این حرکات چیه

What time do you mean? چه ساعتی رو منظورته؟

I was on the way توی راه بودم

You weren't pregnant حامله نبودی

Center of=central

You were in the country  حومه شهر= suburb / down town مرکز شهر/

I was at work late last night تا دیر وقت سر کار بودم  

I was in the hospital در بیمارستان بودم/I was bedridden in hospital در بیمارستان بستری بودم

How many days was your father bedridden

Why don’t you ask your colleague? I was at home.

Your brother was with me برادرت پیشم بود

Was your colleague with you in the north?

My husband was with me

Who was with you کی پیشت بود

Who were you with تو پیش کی بودی

Who was with your mother

Who was your mother with

What are they gonna do later?

As far as I know they are gonna arrestبازداشت  /banish تبعید= exile  him

On + ماه+ روز

On January the 12

On July the first

On August the second

On April the third

On September the 11th

In + ماه

In January, in august, in July

I was on mission on July the second

I was on mission in July

I was on holiday in April

 

 

Last month ماه پیش

Early last month اوایل ماه پیش

Late last month اواخر ماه پیش

Do you remember this date

 

Could you change this pullover please

Why? What's wrong with it? چشه

It’s a wrong size

Is it too big or too small?

Its too small for me

What size are you?

Could you measure me? میشه اندازه منو بگیری

You are 36 , this one is a right size

 

pull over کنار کشیدن ماشین

pullover پلیور

Stick چسبیدن

Could you change this T-shirt/bow tie پاپیون/ west جلیقه/scarf

I would like a room with a view to the see/jangle/ Montaigne/

What's wrong with your scarf, that you would like to change it?

Unfortunately I can't change it

Could you give me a refund

 

Refund (n) استرداد

Pay back برگرداندن پول دستی

 

Unfortunately I cant give you refund I am not in charge of this department

 

No exchange, no credit, no refund

 

Are you sure it’s a wrong size? On the contrary it’s a right size

Is it too big/small //// is it too looseگشاد / tightتنگ  //// long/short کوتاه و بلند

You don’t know your size what shall I do?

I would like to try on this dress  می خوام پرو کنم

I would like to measure you, where is try room?

Are you sure it’s a right size?

 

Have a cigarette?

No thanks I am trying to stop دارم سعی می کنم ترک کنم

Oh come on I insist بیخیال بابا حرف منو قبول کن  

No really, I have got a terrible cough

 

Here you are اگر چیزی را به کسی بخواهی بدهی و او بگیرد

Have a pipe بفرمایید پیپ  (برای تعارف زدن استفاده می شود)/ have your tea چاییتونو بفرمایید/ have your coffee / have some Fruit/ have some salad/ have some rice/

help your self میز شام را چیده ایم می گوییم بفرمایید

come in   بفرمایید تو (خودمان داخل هستیم)

Get in بفرمایید تو (خودمان هم بیرون هستیم)

After you

Take a sit بفرمایید بشینید

 

I am trying to stop= I am trying to give up

Come on به تنهایی یعنی یالا

Come on +یه جمله  یعنی بی خیال بابا          

 Proverb:

"more haste less speed"  عجله کار شیطونه

Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai,مهران میرزایی

/ 4 نظر / 80 بازدید

ممنون . خیلی عالی بود

آقای مهدی زاده اگه میشه خواهشا یه مقدار زودتر درس هارو آپ کنید مممممممممممممممنون!

هتل شبستان رشت

سلام دوست عزیز وبتون خیلی باحاله ، بی نظیره امیدوارم موفق باشید - وقت کردید یه سری به ما بزنید - اگه حال و حوصله داشتید نظر هم بزارید - منتظرتون هستم [گل]

هتل شبستان رشت

سلام دوست عزیز وبتون خیلی باحاله ، بی نظیره امیدوارم موفق باشید - وقت کردید یه سری به ما بزنید - اگه حال و حوصله داشتید نظر هم بزارید - منتظرتون هستم [گل]