مجهول زمان گذشته(مقدماتی-درس هفدهم)

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید لطفا اینجا کلیک کنید

قبل از شروع درس هفدهم، لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین: 

سعی کنین از روی بخش فارسی، قسمت انگلیسیش رو بگین.

What shall I do, you were at the meeting. I signed the letters on behalf of your

father   چیکار کنم دیگه شما تو جلسه بودین من نامه ها رو از طرف پدرتون امضا کردم

 دقت کنیم که بعد از on behalf حرف اضافه  the نمیاد

I was sitting in the class teaching when suddenly my teacher knocked the door

نشسته بودم تو کلاس داشتم درس می دادم که یهو معلمم در زد  

کی شمارو دعوت کرده به مهمونی Who invited you to this party

As far as I remember, I was at the partyتا اونجا که یادم میاد من تو مهمونی بودم

I was sitting at the party clappingنشسته بودم تو مهمونی داشتم دست می زدم

When suddenly someone asked me to danceکه یهو یکی از من درخواست رقص کرد

Did you reserve a table at the Sheraton Hotelتو هتل شرایتون میز رزرو کردی؟

I have got some guestمهمون دارم

Did you sleep after dawn last night? بعد از سحر خوابیدی

I was fully tide up. I didn't sleep a wink last nightسرم خیلی شلوغ بود. دیشب پلک رو هم نزاشتم

Did you speak to your father about my problem at the party last night? با پدرت در باره مشکل من تو مهمونی صحبت کردی؟

I spoke to him about your problem last night, but he didn't answer meمن در مورد مشکل تو دیشب باهاش صحبت کردم ولی جوابی نداد

As far as I remember, I was walking along the street تا اونجایی که یادم میاد داشتم تو خیابون راه می رفتم

I didn’t take my father on a trip last year من پدرم رو پارسال مسافرت نبردم

I took my mother to the north last year with myself من مادرم رو پارسال بردم شمال

Is it ok if I take an aspirin? اشکالی نداره من آسپرین بخورم

How long ago did you take this tablet? چند وقت پیش این قرص رو خوردین

Don’t take any tablet. I am taking you to the doctor. قرص نخور. می برمت دکتر

Why are you talking to me like this? چرا داری با من اینجوری صحبت میکنی؟

I didn’t have drink last nightمنکه دیشب مشروب نخوردم

Why did you finish the letters so late? I needed themچرا این نامه ها رو دیر تموم کردی من لازمشون داشتم

I worked over time, for your sakeمن بخاطر تو اضافه کاری کردم

در خصوص دو کلمه ask  و request  که هردو به معنای درخواست بوده و تفاوتشان در رسمی بودن request  است و معمولا از کلمه ask به صورت خودمانی تر استفاده می شود. برای مثال درخواست برای رقصیدن ask for dance

فرق بین reserve  و book  که هردو به معنای رزو کردن هست. این نکته بیشتر در امتحانات گرامری مطرح می شود.

Reserve something for somebody

Book somebody something

یه اتاق برات دیشب رزرو کردم( به دوشکل بیان می شود)

I reserved a room for you last night

I booked you a room last night

چرا تو برای پدرت این اتاق رو رزرو کردی؟

Why did you reserve this room for your father?

Why did you book your father this room?

 دقت کنین:

دوتا فعل کنار هم با to میاد

My mother came to see meمادرم اومد من رو ببینه

My mother came and saw me مادرم اومد و من رو دید

 شروع درس 17:

از کجا بفهمیم که چه چیزی مجهول است و چگونه آن را بسازیم. سرطان گرامر زبان. موضوعی که همیشه برای زبان آموزان پیچیده و گنگ است.

Pitter killed Janetپیتر جنت رو کشت

Pitter killed Janet in the street yesterdayپیتر، دیشب جنت رو کشت

این جمله به صورت مثبت یک پیامی رو میده

آیا کسی کاری رو انجام داده یا روی کسی کاری انجام گرفته؟ درواقع نشان می دهد که پیتر این کار رو انجام داده. (جمله معلوم است)

Janet was killed in the street جنت تو خیابون کشته شد

درواقع عملی روی جنت انجام شده. جنت کشته شده. یا اینکه کسی جنت رو کشته.

از was یا were استفاده می کنیم. با توجه به پیام دهنده شکل سوم فعل استفاده می شود.

See saw seen

Eat ate eaten

I saw your father at the party last night من دیشب پدرت رو تو مهمونی دیدم

Your father was seen at the party last nightپدرت دیشب تو مهمونی دیده شد

Your brother attacked me in the street last nightبرادرت دیشب به من حمله کرد

I was attacked in the street last nightبه من دیشب حمله شد

Your father invited me to the party last night پدرت من رو به مهمونی دعوت کرد

My brother was invited to the party last night برادرم دیشب به مهمونی دعوت شد

I was locked the door yesterday من دیروز درو قفل کردم

The door was lockedدر قفل شد

Your mother spoke to meمادرت با من صحبت کرد

My father was spoken with با پدرم صحبت شد

I called your mother last night دیشب به مادرت زنگ زدم

As far as I know. Your mother was called last nightتا اونجایی که من میدونم به مادرم زنگ زده شد

I asked your father to stay here من از پدرت درخواست کردم که اینجا بمونه

My father was asked to stay here از پدرم درخواست شده که اینجا بمونه

نکته کنکوری: هرچی " شد" میشه مجهول

مثال: دعوت شد. کشته شد. برده شد. البته بعضی فعل ها اصلا مجهول نمی شن مثل go  که تو فارسیش هم مجهول نمیشه. "برادرم رفته شد"  که نداریم. رقصیده شد: خندیده شد: اینها هم به همین شکل مجهول ندارن که قابل فهم هست.

به من پیشنهاد یک قراردادی شد I was offered a contract

My father offered me a contract here پدرم پیشنهاد یک قراردادی رو به من داد

My cassette was recorded نوارم ضبط شد

I am sure I recorded the cassette من مطمئنم که نوار رو ضبط کردم

This unit was taught این بخش درس داده شد

My teacher was taught this unit معلمم این بخش رو درس داد

جمله مجهول می تونه منفی هم باشه: (هرچی که "نشد" بشه)

مثال: در قفل نشد the door wasn't locked

You didn’t invite me تو من رو دعوت نکردی

You didn’t invite me last year تو من روپارسال دعوت نکردی

You weren’t invited last year پارسال دعوت نشدی

Your ticket wasn’t reserved بلیطت رزر نشد

I didn’t reserve your ticket من بلیطت رو رزرو نکردم

مجهول می تونه سوالی هم باشه

Was your brother invited?برادرت دعوت شد

 Did your brother invite you? برادرت تو رو دعوت کرد

گم کردن و از دست دادن (loose)

Loose lost lost

Was your husband lost at the party last night? شوهرت تو مهمونی گم شد

Did you loose your husband last night? تو دیشب شوهرت رو گم کردی

Where did you loose your husband? کجا شوهرت رو گم کردی

Where was your husband lost? شوهرت کجا گم شد

Where did you find your cheque? تو چکت رو کجا پیدا کردی

Where was your cheque found? چکت کجا پیدا شد

Why did you offer me this contract? تو چرا این پیشنهاد رو به من دادی

Why were you offered this contract?چرا این قرار داد به شما پیشنهاد شد

Was the door locked? در قفل شد

Did you lock the door? در رو قفل کردی

پس بنابراین هرچی "شد" داریم، مجهول است

Who attacked you? کی بهت حمله کرد

دقت کنیم که فاعل نداشت ولی جمله معلوم بود

Who did you attack? تو به کی حمله کردی

Who was attacked? به کی حمله شد

Who killed your brother? کی برادرت رو کشت

Who did your brother kill? برادرت کیرو کشت

Who was killed? کی کشته شد

Who killed?  کی کشت

Who killed your brother? کی برادرت رو کشت

Who invited you? کی تورو دعوت کرد

Who did you invite? تو کیرو دعوت کردی

Who was invited? کی دعوت شد

در این بخش یک مکالمه کار می شود

Director کارگردان. مدیر

Director of school مدیر مدرسه

This story is about the director of a school این دستان درباره یک مدیر مدرسه است

He was walking along the street yesterday

When suddenly he was attacked by someoneبهش حمله شد

Now he is bedridden in the hospital الان در بیمارستان بستری هست

The police are asking him some questions about what happening پلیس داره

Last night at 9.18 the director of the school was walking from the office to his car when he was attacked from behind

The attacker hit the director on the head

The police think the attacker was student. Maybe the girl student

The police are going to interview every student in the school

ََA policeman interviewed the director in the hospital last night

Well Mr. Snow, what can you remember about the attack?

Well, I was working late yesterday evening

What time did you leave the office?

About a quarter past nine 

Are you sure?

Yes. I looked at my watch

What did you do then?

Well I locked the door, then I was walking to my car when somebody hit me on the head.

Did you see the attacker?

No he was wearing a stocking over his head

Sorry Mr. Snow

How did you break your leg?

When they were putting me in the ambulance they droped me

 

دیشب مدیر مدرسه داشت از دفترش میرفت به سمت ماشینش که یهو از پشت بهش حمله شد

Last night at 9.18 the director of the school was walking from the office to his car when he was attacked from behind

حالا به این جمله توجه کنین: دیشب مدیر مدرسه به طرف ماشینش می رفت که یهو یکی از پشت بهش حمله کرد

Last night at 9.18 the director of the school was walking from the office to his car when somebody attacked him from behind

در واقع مجهول رو معلوم کردیم

چه اتفاقی افتاد what happened?

What happened to the director last night? چه اتفاقی برای مدیر افتاد

دقت کنیم که قرار نیست حروف اضافه همان معنایی که در فارسی به ذهن ما میر سه رو در انگلیسی هم داشته باشه. برای مثال در همین جمله حرف اضافه happen ، to هست

What happened to you? چه اتفاقی برای تو افتاد

Who was attacked last night? به کی دیشب حمله شد

Who attacked the director? کی به مدیر حمله کرد

Where did the man attack the director? مرده کجا به مدیر حمله کرد

When did the man attack the director? مرده کی حمله کرد

When was the director attacked? کی به مدیر حمله شد

 How was the director attacked? چجوری به مدیر حمله شد

How did the man attack the director? مرده چجوری به مدیر حمله کرد

نکته مهم: خاصیت زدن ها. همانطور که قبلا اشاره شد بلافاصله بعد از فعلی که به معنای زدن باشد اسم فردی که بهش ضربه خورده می آید

The attacker hit the director on the head زد تو سر مدیر

بنابراین به این شکل بیان نمی شود که مثلا The attacker hit on the head of the director  یا حتی The attacker hit on the director's head

My father hit me on the head پدرم زد تو سر من

My mother hit my father on the back مادرم زد تو کمر بابام

Why did you hit me on the head yesterday? تو چرا زدی تو سر من

How did your mother hit your father on the back? مادرت چجوری زد تو کمر بابت

I was hit on the head تو سرم زده شد

جمع پلیس میشه the Police

یه پلیس میشه a police man

The police think the attacker was student. Maybe a girl student

 پلیس ها فکر میکنن The police think

The police thought پلیس ها فکر کردن

The police are thinking پلیس ها دارن فکر می کنن

The police were thinking پلیس ها داشتن فکر می کردن

What do the police think about this attack?پلیس ها در رابطه با این حمله چی فکر می کنن

What did the police think about this attack?پلیس ها در رابطه با این حمله چی فکر کردن

My father thinks I am lazy. پدرم فکر میکنه که من تنبلم

Why does your father think I am lazyچرا پدرت فکر میکنه من تنبلم

Why do the police think the attacker was the student? چرا پلیس ها فکر می کنن که حمله کننده دانش آموز بود

Why does your mother think, I am pregnant? چرا مادرت فکر میکنه که من حامله هستم

I am guilty من مقصرم

My husband is guilty شوهرم مقصره

My brother is not guilty برادرم مقصر نیست

I am not guilty من مقصر نیستم

Why does your mother think I am guilty چرا مادرت فکرمیکنه من مقصرم

The police are going to interview every student in the school

پلیس ها میخوان با همه دانش آموزا مصاحبه کنن

در این جمله دقت کنیم که کلمه every student به معنای همه دانش آموزان بود ولی با تکیه بر اینکه با تک تک آنها مصاحبه می شود و الا به صورت all the student  بکار می رفت

What are they gonna do with every student? اونها با همه دانش آموزا میخوان چی کار کنن

As far as I know

They are gonna banish himمیخوان تبعیدش کنن

They are gonna arrest himمیخوان دستگیرش کنن

Are the interviewing them با هاشون مصاحبه می کنن

A policeman interviewed the director in the hospital last night

Who was interviewed in the hospital? تو بیمارستان با کی مصاحبه شد

Who interviewed the director last night? کی با مدیر دیشب صحبت کرد

Who did the police man interview? پلیس با کی مصاحبه کرد

Where was the director interviewed? مدیر کجا باهاش مصاحبه شد  

Where did the police man interview the director? پلیس کجا با مدیر مصاحبه کرد

When was the director interviewed? کی با مدیر مصاحبه شد

Were you interviewed last night? با شما هم دیشب مصاحبه شد

Did you interview anyone last night? با کسی هم دیشب مصاحبه کردی

What can you remember about the attack?در رابطه با حمله چی می تونی به یاد بیاری

همانطور که قبلا هم بیان شده همه جا به جای can و could می توانیم do و does استفاده کنیم. در مثال بالا: چی می تونی به یاد بیاری

What do you remember چی به یاد میاری. در واقع استفاده ازcan  تنها برای تاکید بیشتر است.

What do you remember about this happening?در مورد این اتفاق چی یادت میاد

What do you remember about this event? در مورد این واقعه چی یادت میاد

What do you remember about this disaster? در مورد این فاجعه چی یادت میاد

What do you remember about me? در مورد من چی یادت میاد

What do you remember about your ex-husband? در مورد شوهر سابقت چی یادت میاد

Do you remember anything about me? چیزی راجع به من یادت میاد

Do you remember anything about this happening? چیزی راجع به این اتفاق یادت میاد

What do you remember? چی یادت میاد

What can you remember about this happening? در مورد این اتفاق چی می تونی یادت بیاری

در این بخش نکات بسیار مهمی وجود دارد که حتما بایستی به آن توجه کنیم

I was working late yesterday من دیشب تا دیروقت داشتم کار می کردم

I worked late yesterday من دیشب تا دیروقت کار کردم

My brother was working late last night برادرم دیشب تا دیروقت داشت کار می کرد

My brother was watching film late last night برادرم تا دیروقت داشت فیلم تماشا می کرد

I was cooking in the kitchen late last night دیشب تو آشپزخونه تا دیروقت داشتم آشپزی می کردم

I have got some guests for the breakfast برای افطار مهمون دارم

I was working with the computer until 2 o’clock last nightدیشب تا ساعت دو داشتم کامپیوتر کار می کردم

My father was listening to your cassette until 10 o’clock last night پدرم دیشب تا ساعت 10 داشت به نوارهای شما گوش می کرد

I was thinking about you until 4 o’clock last night تا ساعت 4 داشتم به تو فکر می کردم

Fight مبارزه کردن

Quarrel  دعوا کردن

We were quarreling until 2 o’clock last night ما دیشب تا ساعت 2 داشتیم دعوا می کردیم  

My husband was hitting me until morning شوهرم تا صبح داشت میزدم

Why did you come back so late last night. I was worried about youچرا دیشب دیر برگشتی خونه من نگرانت بودم

What shall I do چی کار کنم

I was teaching in the class until 10 o’clock last night دیشب تا ساعت 10 تو کلاس داشتم تدریس می کردم

What time? چه ساعتی

Until what time? تا چه ساعتی

Until what time were you working last night? تا چه ساعتی دیشب داشتی کار می کردی

Until what time was your fiancé teaching in the class? تا چه ساعتی نامزدت تو کلاس تدریس می کرد

Until what time were you working? تا چه ساعتی داشتی کار می کردی

Until what time did you work?  تا چه ساعتی کار کردی

تا چه ساعتی داشتی کار می کردی رو یاد گرفتیم. حالا " تا کی داشتی کار می کردی؟ " لطفاً در رابطه با این سوال فکر کنین

شما می تونین پاسخ های خودتون رو به صورت کامنت در این بخش بیارین تا در مورد اونها بحث کنیم. به نظر آقای میرزایی کسانیکه بتونن به این سوال جواب بدن حتما زبان خوبی دارن و درواقع یکی از ملاک های تشخیص فردی قوی در زبان انگلیسی پرسش در خصوص این جمله استمتفکر

 I was working late yesterday

What time did you leave your office?

Why did you leave the office so late? I was worried about you شما چرا دیر اداره رو ترک کردی من نگرانتون بودم

I left the office after you. It was 10 o'clock من بعد از تو اداره رو ترک کردم ساعت 10 بود

Are you sure about the time? در مورد زمان مطمئنی

I am sure. I was looking at my watch مطمئنم چون من داشتم به ساعتم نگاه می کردم

Did you look at your watch at that time? ببینم شما همون لحظه به ساعتت نگاه کردی یا نه

 I am sure it was nine. Because I looked at my watch مطمئنم که 9 بود چون به ساعتم نگاه کردم

What did you then? بعدش چیکار کردی

سعی کنیم این جمله رو همیشه سریع بیان کنیم What did you then

I locked the door در رو قفل کردم

Did you see the attacker? حمله کننده رو دیدی

Did you see anyone? کسی رو دیدی

Was anybody seen in the street last night? کسی تو خیابون دیده شد

Did you see anybody in the street last night? تو کسی رو تو خیابون ندیدی

Every where was dark. No body was seenهمه جا تاریک بود. کسی دیده نشد

I just saw his shadowمن فقط سایش رو دیدم

دومین جمله مهم

یک سری افعال ایستایی که قبلا گفته شد( دارم داری و گذشته، داشتم و داشتی ) نمیگیره که متاسفانه اکثرا دانشجوها به اشتباه  به گذشته یا ماضی نقلی  می گویند

What are you wearingچی پوشیدی

What were you wearing چی پوشیده بودی

Why was your mother wearing a scarf? چرا مادرت روسری سرش کرده بود

I didn’t see the attacker?من حمله کننده رو دیشب ندیدم

He was wearingپوشیده بود

Stockingجوراب زنونه

He was wearing a stocking over his head روی سرش یه جوراب زنونه پوشیده بود

What was he wearing over his head? چی رو سرش پوشیده بود

Why were you wearing a mask last night چرا ماسک زده بودی?

Why did you wear a mask last night? چرا ماسک زدی

 نکته دیگه در این مکالمه: از آنجایی که مدیر متوجه نشد که حمله کننده مرد بوده یا زن از ضمیر He استفاده می کند

حال به سومین و مهمترین نکته در این مکالمه توجه کنید:

How did you break your leg چطوری پاتون شکست

Break شکوندن

اگر بخواهیم که مستقیما ترجمه کنیم " چطوری پات رو شکوندی" در واقع باید می پرسید چطوری پاتون شکسته شد how was your leg broken  ولی این موارد رو باید تنها حفظ کرد استثنا برای شکستگی ها و دیگری برای رگ به رگ شدن و پیچ خوردن که علی رغم اینکه می بایست مجهول ساخته بشوند و اکثرا در تست ها هم میاید، به صورت معلوم بیان می شود.

I broke my leg پام شکست

I broke my head سرم شکست

I broke my hand دستم شکست

My mother broke her leg مادرم پاش شکست

My mother broke her head مادرم سرش شکست

My father broke his leg پدرم پاش شکست

How did you break your leg? چجوری پات شیکست

/ 6 نظر / 165 بازدید

مرسسی

s d

tnx a LOooooOoooTTTT[دست][دست][دست]

جلال

ممنون از زحمات شما وافعا خیلی عالیه لطفا همین جور ادامه بدهید

????

How late were you working?[چشمک][چشمک][چشمک][ناراحت]

s d

ankle = مچ پا drop me = من رو بنداز

خیلی ممنون خیلی عالیه