(مقدماتی-درس شانزدهم)

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید لطفا اینجا کلیک کنید

این درس به تدریج کامل خواهد شد

قبل از شروع درس شانزدهم، لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین: 

سعی کنین از روی بخش فارسی، قسمت انگلیسیش رو بگین.

Why don’t you speak with your father about my problem?

 چرا راجع به مشکل من با پدرت صحبت نمی کنی

Is anything wrong? Why are you crying?چیزی شده چرا داری گریه می کنی

I have got a pain  درد دارم – ache باید همرا با یکی از اعضای بدن باشد

I have got a contraction درد زایمان دارم

Why don’t you take her to the doctor? چرا نمی بریش دکتر؟

I am speaking to you later .I have got some problem بعدن باهات صحبت می کنم مشکل دارم

Is it ok if I come with you اشکال نداره همراه شما بیام

Are you free to speak together about my problem بیکاری باهم صحبت کنیم

Are you sure your father was in Iran last week? مطمئنی پدرت هفته پیش ایران بود

How long were you bedridden in the hospital? چه مدت در بیمارستان بستری بودی

As far as I remember I was bedridden in hospital for 2 days

تا انجایی که یادمه دو روز در بیمارستان بستری بودم

Did you have any problem in this respect شما در این زمینه مشکلی داشتید

What kind of problem did you have before your retirement?

چه نوع مشکلاتی قبل از بازنشستگی تان داشتید

What are you talking about? I don’t understand your meaning را جع به چی حرف می زنی منظورتو متوجه نمی شم

Your father usually comes here by taxi, why did he come here by metro yesterday?

پدر شما همیشه با تاکسی می آد اینجا چرا دیروز با مترو اومد

How long ago did you apply for immigration to Canada? چندوقت پیش برای مهاجرت به کانادا اقدام کردید

Why don’t you hire a lawyer چرا وکیل نمی گیری

As far as I know your husband likes this job why is he gonna resign? تا اونجایی که می دونم شوهرت شغلشو دوست داره چرا می خواد استعفا بده

It is none of my business, why don’t you ask himself به من چه ربطی داره چرا از خودش نمی پرسی

I would like some information about your tours to Mecca

What kind of information would you like?

 

درس 16:

To be +on+ a fast

I am on a fast من روزه هستم

I go on a fast من روزه می گیرم

Why don’t you go on a fast چرا روزه نمی گیری

conversation:

Good afternoon Mr. Sneap

Good afternoon Ms.wild

Did you finish those letters?

Yes sir I typed them and signed them for you

Did you photocopy them?

Yes sir, I photocopied them and posted them for you

Did Mr. Jackson arrive?

Yes sir

What time did he arrive ?

About 2 o'clock sir, but he didn’t stay

What did he want?

I didn’t ask sir

Did you telephone Ms.smeet

Yes I did but she wasn’t in the office

And did you reserve a table at Mario's restaurant

Yes sir I reserved the table for 2

Good. Did Lolo telephone?

Yes sir

When did you finish those letters?

Why did you finish the letter so late? I needed them for the meeting

I stayed here for your sake late last night and finished the letters من بخاطر تو دیشب تا دیروقت موندم اینجا و نامه ها را تمام کردم

Thanks god finally I finished this project yesterday خدارو شکر بالاخره این پروژه رو دیروز تموم کردم

How long ago did you finish the letters? چند وقت پیش نامه ها رو تموم کردی

Who says I didn’t finish the letters? کی میگه نامه ها روتموم نکردم

Don’t worry I am gonna work over time tonight and finish the letters

می خوام امشب اضافه کاری کنم و نامه ها رو تموم کنم

Did you finish those letters? نامه ها رو تموم کردی

How are you gonna finish the letters چجوری می خوای نامه ها رو تموم کنی

They are a lot خیلی اند

Sign (n) علامت

Sign (v) امضا کردن

Signature (n) امضا

My father needs your signature پدر من امضای شما رو نیاز داره

How long ago did you sign my request چند وقت پیش درخواست منو امضا کردی

Why did you sign my letter without my permission? چرا نامه های من را بدون اجازه من امضا کردی

Let فعل است  اجازه دادن-

Permission اسم است

Why did you type the letters without my permission?

Who signed the letters کی نامه ها را امضا کرد

Who did sing

Who called you last night? کی به تو زنگ زد

Who did call last nigh? تو به کی زنگ زدی

Who invited you? کی دعوتت کرده

Who did you invite?

Who spoke to you in this respect?

Who did you speak with?

Who's cell phone is ringing? موبایل

Who signed the letters on behalf of the chairman کی نامه ها را از طرف هیئت مدیره امضا کرد

Manager مدیر عامل/ Capitan mr. smeet

I am fully tiedup could you sign the letters of behalf of my father

 من سرم شلوغه می شه نامه ها را از طرف پدرم امضا کنید

I am at the meeting shall I sign the letters on behalf of your father

من در جلسه هستم. نامه هار را از طرف پدرت امضا کنم؟

Why did you sign the letters on behalf of the chairman?

Why are you goanna sale the house? چرا می خوای خونه رو بفروشی

It is none of your business; I have got deputy on behalf of my husband

من از طرف شوهرم وکالت دارم

Deputy وکالت داشتن

Why did you type the letters whit out my permission?

Are you typing the letters?

By your leave با اجازه شما

Permission  در جمله به کار می رود

Did you copy the letters? نامه ها را کپی کردی

How long did it take you to type the letters? چقدر طول کشید نامه ها را تایپ کنی

How did you copy the letters? چه جوری نامه ها را کپی کردی

Who copied the letters for you? کی نامه ها را کپی کرد

How long ago did you post the letters? I didn’t receive them چند وقت پیش نامه ها را پست کردی من دریافت نکردم

Did Mr. Jackson arrive ?

Arrive رسیدن. تشریف آوردن (بسیار مودبانه)

Why did you arrive so late he died last night چرا اینقد دیر اومدید اون مرد

When your father arrived I was at the meeting وقتی پدرتان تشریف آوردن من در جلسه بودم

Why you didn’t stay here?  I came back for your sake چرا نموندی من بخاطر تو برگشتم

Why are you worried about tearing this paper پاره کردن

We had a good time last night. Why didn’t you stay here?

He didn’t stay, what shall I do نموند دیگه چی کار کنم

He didn’t have time وقت نداشت

He hasn’t got time وقت نداره

Don’t disturb me I haven’t got time مزاحم نشو من وقت ندارم

I didn’t have time to read your letters

I didn’t have time to iron your cloths وقت نداشتم لباساتو اتو کنم

I didn’t have time to pick you up وقت نداشتم بیام دنبالت

I didn’t have time to memories my conversation وقت نداشتم مکالممو حفظ کنم

I didn’t have time to cook the breakfast /visit your mother/have a shower

Did you have time to take your sister to the doctor then you didn’t have time to visit my mother?!! وقت داشتی خواهرتو ببری دکتر ولی وقت نداشتی به مادرم سر بزنی

I would like=I want من میخوام

I wanted من خواستم

I am goanna

I was goanna

Your father called me last night, what did he want? پدرت دیشب به من زنگ زد چی می خواست

He wanted his money پولش رو میخواست

Why didn’t you ask her name?

I asked his email last night. that is enough  من ایمیلشو پرسیدم کافیه

Did you ask him anything about me? درباره من چیزی ازش پرسیدی

Did you telephone/call your fiancé? He wanted to speak with you

به نامزدت زنگ زدی می خواست باهات صحبت کنه

I called him 10 times last night, he didn’t answer me

Did you reserve a table at the Sheraiton Hotel?

Which hotel did you reserve a table?

Why don’t you reserve a room at Sungate?

How long ago did you reserve this room?

I reserved the table for 4 یه میز چهار نفره رزرو کردم

Why did you reserve the table for 3 we are 4 چرا میز سه نفره رزرو کردی ما چهار نفریم

Did your mother telephone? I wanted to speak with her مادرت زنگ زد می خواستم باهاش حرف بزنم

Did any body call for me ? کسی برای من زنگ زد

ماضی استمراری:

داشتم، داشتی...

What were you doing داشتی چی کار می کردی

What was your mother doing مادرت داشت چی کار می کرد

Where were you? I was cooking داشتم اشپزی می کردم

To  پلی است که دو فعل را به هم یا یک فعل را به یک جمله وصل می کند

پلی که دو جمله را به هم وصل می کند. شامل who، where،when ، which/what

Peter is the boy who I saw him yesterday

Paris is a city where a lot of passenger usually go every year

Last Monday was a day when I came here

This ring is which/what I bought you last year

I was watching TV when my mother arrived داشتم تلوزیون تماشا می کردم که مادرم اومد

I was watching TV , smoking cigarette, speaking to my mother when your mother nagged the door

I was walking along the street / thinking to myself when your father saw me /some body called me داشتم توی خیابون راه می رفتم/ با خودم حرف می زدم که پدرت منو دید/ یکی منو صدا زد

I was walking along the street looking at shop windows when I saw my friend on the window  داشتم توی خیابون راه می رفتم و ویترین مغازه هارو می دیدم که دوستمو توی ویترین دیدم

I was laughing on the street when suddenly I heard an accident

I was whistling when suddenly I heard 5 shout داشتم سوت می زدم یهو صدای 5 تا شلیک شنیدم

I saw your friend in the pool of blood دوستتو غرق خون دیدم

I was thinking to my teacher when suddenly some body taped me on the shoulder

Hit ضربه زدن

Bit مشت زدن

Nag ضربه زدن در

Tap

Kik با پا ضربه زدن

My father hit me on the head, hit me on the back  زد به کمرم

پنج فعل ایستایی:

Seat ,stand, lie, queue, wait, wait for

I was standing at the door, smoking cigarette when suddenly I saw my father

I was seating in the class, cheating when suddenly my teacher taped me on the shoulder

Proverb:

Charity always begins at home چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه

 Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai,مهران میرزایی

/ 2 نظر / 90 بازدید

خیلی عالیه. مرسی آقا بابک

جلال

حرف نداره خیلی خوبه