(پیشرفته 1-درس سوم)

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید اینجا کلیک کنید

این درس به تدریج کامل خواهد شد.

قبل از شروع درس سوم، لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین: 

سعی کنین از روی بخش فارسی، قسمت انگلیسیش رو بگین.

The name rings a bell, but I can't put the face to it اسمش آشناس ولی نمیتونم قیافش رو به یاد بیارم

Could you explain about her? میشه درموردش توضیح بدین

She is the one who pulled the wool over my eyes همونیه که سر من شیره مالید

She is the one who pulled the wool over your eyes before I employed you here قبل از اینکه من تورواستخدام کنم سرت شیره مالید

I was about to have an accident نزدیک بود که تصادف کنما

What a mistake I have madeچه اشتباهی من کردم

That’s your fault اشتباه تو هست

You should have moved sooner باید زودتر حرکت می کردی

I almost forgot, how long have you been working here? شما چند وقته که اینجا کار می کنین

I must have gone the wrong way احتمالا راه رو اشتباه رفتم

Thank you very much indeed, I was about to leave my case here

You are luckyخوش شانسی / you are unlucky بد شانسی/ you are lucky in the nick of time سر به زنگاه دقیقه نود

I almost lost the game داشتم بازی رو میباختم ها

Don’t you work in the same department as I do? شما همون قسمتی کار نمی کنی که منم کار می کنم

You must have confused me with my brother شما حتما منو با برادرم اشتباه گرفتین

You must have confused me with my colleague شما حتما منو با همکارم اشتباه گرفتین

Why are you driving like a maniac چرا مثل دیونه ها رانندگی می کنی?

Why are you eating like a maniac چرا مثل دیونه ها می خوری?

Why are you watching like a maniac چرا مثل دیونه ها داری نگاه می کنی?

Accept my apologies. I must have made the mistake. عذر منو بپذیرین من احتمالا اشتباه کردم

Don’t I know you from somewhere? من شمارو از جایی نمیشناسم

How long have you been cooperating together? چند وقته دارین باهم همکاری می کنین

I have been living here for two years من دوساله که اینجا دارم زندگی می کنم

But I have never seen you اما تا حالا شمارو ندیدم

How are you doing? چیکارا میکنی

As usual. Day in. day out مثل همیشه. روزا میانو میرن

I am worried about your friend. She is late نگران دوستتم. دیر کرده

She must have arrived by now. اون می بایست تا الان می رسید

Don’t worry

The plane must have delayed احتمالا هواپیما دیر کرده

It’s your problem, you should have announced it at the airport این مشکل شماست. میبایستی تو فرودگاه اعلام می کردین

Accept my apologies. I must have forgotten عذر منو بپذیرین. من احتمالا فراموش کردم

She is the one who framed you in the office این همونیه که برات پاپوش درست کرد تو اداره

Didn’t you use to smoke cigarette? شما سابقا سیگار نمی کشیدی

Your father was smoking a cigarette in that room. I was about to stifle. نزدیک بود خفه بشم

You almost killed me داشتی منو میکشتی

 How long has your brother been playing guitar? برادر شما چند وقته که داره گیتار میزنه

I have already called her two times. She should have arrived by now من تا حالا دو بار بهش زنگ زدم تا الان می بایستی می رسید

What a mistake I have made

Guess who I saw yesterday حدس بزن دیروز کیو دیدم

Who are you talking about درمورد کی داری صحبت می کنی?

She is the one who you used to believe that she sails with the wind نون به نرخ روز میخوره

Now I remember her الان یادم افتاد

How is she getting along چیکارا میکنه?

You should have told me everything

Didn’t your husband leave on the same floor as I did? شوهر شما همون طبقه ای زندگی نمی کرد که منم زندگی می کردم

Guess who I have seen? حدس بزن کی رو دیدم

You don’t believe who I bumped into yesterday? باور نمی کنی دیشب به کی برخوردم

She is the one whose car used to break dawn at the doorهمونیه که ماشینش سابقا در خونه خراب می شد دیگه

Out of order خراب بودن

You have broken dawn خرابش کردی

Breakdown خراب شدن

I was about to be killed نزدیک بود کشته بشم ها

I was about to kill you نزدیک بود بکشم ات ها

Guess who I saw yesterday حدس بزن دیروز کیو دیدم

They must have lost the game احتمالا بازی رو باختن

Don’t I know you from somewhere? از جایی نمیشناسمتون

Let me have my say بزار حرفمو بزنم آخه

Let me have my say. Why are you interrupting me?چرا حرفمو قطع می کنی

Sorry for interrupting you شکر تو کلامتون

Oh sugar اوه. چه بد

She must have gotten stock in the traffic احتمالا تو ترافیک گیر کرده

She is coming میاد

Now I remember her الان یادم اومد

He is the one who had a crush on me همونیه که به من نظر داشت

When are you due? کی میزای

I have been waiting for this opportunityمن دو ساله که منتظر یه همچین فرصتی هستم

I was about to turn over نزدیک بود چپ کنما

I have gone the wrong wayمن راه رو اشتباه رفتم

I must have gone the wrong wayاحتمالا اشتباه رفتم

You should have followed by GPRS می بایست با جی پی آر اس دنبال می کردین

I must have confused you with my brother من احتمالا شمارو با برادرم اشتباه گرفتم

یکی از شاهکار ترین دیکشنری ها که حتما به دردتون میخوره

BBC and Cambridge Network Dictionary

/ 2 نظر / 183 بازدید

مرسی

مرسی سیزده بدر مبارک