Past Tense 80%(مقدماتی-درس چهاردهم)

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید لطفا اینجا کلیک کنید

این درس به تدریج کامل خواهد شد

قبل از شروع درس چهاردهم، لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین: 

سعی کنین از روی بخش فارسی، قسمت انگلیسیش رو بگین.

Is there anything wrong? مشکلی هست

Why are you crying? چرا داری گریه میکنی

Help yourself از خودتون پذیرایی کنین

The dinner is getting cold شام داره سرد میشه

I have got a vomit. What shall I do? حالت تهوع دارم. چی کار کنم

Is it ok if I ask you a question? اشکالی نداره من از شما یه سوال کنم

When are you gonna negotiate with this company? کی میخواین با این شرکت مذاکره کنین

I am fully tide up these days. I am sending an email for you.سرم این روزا شلوغه. برات ایمیل می فرستم

Was your brother with you last night? دیشب برادرت پیشت بود

As far as I remember تا اونجا که من یادم میاد

Why were you absent last session? چرا جلسه پیش غایب بودی

She is gonna pick me up. What shall I do? می خواد بیاد دنبالم. چی کار کنم

Wait for me. I am picking you up منتظرم باش. خودم میام دنبالت 

She doesn’t understand my meaning. What shall I do?منظور من رو نمیفهمه. چیکار کنم

Why don’t you speak to him about your problems? راجع به مشکلات چرا باهاش صحبت نمیکنی

Are you free to eat dinner together? بیکاری شام رو باهم بخوریم

Why don’t you eat dinner? I am coming home late tonight چرا شام نمیخوری. من دیر خونه میام

Is it ok if I type the letters now? اشکالی نداره من نامه ها رو الان تایپ کنم

I am answering you later. جوابتو بعدا بهت می دم

Do you ever dictate anything to your secretary? شما هیچ وقت چیزی رو به منشیتون دیکته می کنین

Do you ever wear a tie or a bowtie?شما بیشتر کراوات میزنی یا پاپیون

Which department does your father work in? پدر شما کدوم قسمت کار میکنه

I am gonna fire him. میخوام اخراجش کنم

Why don’t you resign? چرا استعفا نمیدی

Does your husband know I love you best? شوهرت میدونه که من تورو از همه بیشتر دوست دارم

Why were you alone last night? I was at homeچرا دیشب خونه تنها بودی. من خونه بودم

How long does it take you to cook the dinner? چقدر طول میکشه شام رو حاضر کنی

I am very hungry من خیلی گشنمه

Is it ok if I come with you? اشکالی نداره منم همرات بیام

Do you ever dance with a boy at parties? شما هیچ وقت با پسر می رقصی تو پارتی

Why are you gonna breakup with me? چرا میخوای با من بهم بزنی

Why are you gonna cancel the class? چرا میخوای کلاس رو تعطیل کنی

The day after tomorrowپس فردا

Do you ever go on a trip together? شما تا حالا با هم مسافرت رفتین

How often does your father have a shave? چندوقت به چند وقت پدر شما اصلاح می کنه

He hits me twice a day. What shall I do? شبی دوبار منو میزنه. چیکار کنم

Why don’t you get divorce? She likes somebody elseچرا طلاق نمیگیری اون یکی دیگه رو دوست داره

I am broke دست و بالم خالیه

May I borrow 10 pounds until pay day?می تونم 10 پوند تا سر برج ازت قرض بگیرم

I am compensating for you جبران می کنم

 I am angry with your motherاز دست مادرت عصبانیم

Why is she sitting here nagging over and over? چرا نشسته اینجا همش غر میزنه

Where were you early last month? اوایل ماه قبل کجا بودی

Is it ok if I sit here in the nude? اشکالی نداره من اینجا لخت بشینم

Oh dear look at thisخدای من اینجا رو ببین

I haven’t got anything to say چیزی واسه گفتن ندارم

Does your father over sleep in the morning? پدر شما صبح ها خواب میمونه

How often do you visit your mother? چند وقت به چند وقت مادرتون رو می بینی

Why are you gonna cancel the class? چرا میخوای کلاس رو کنسل کنی

It’s the mother's day روز مادره

I am buying a gift for her براش یه کادو میخرم

Do you ever cancel the class for the mother's day? شما هیچ وقت روز مادر کلاس رو تعطیل می کنین

How long does it take you to translate the letter? چقدر طول میکشه که نامه هارو ترجمه کنی

Who was with you when I was bedridden at the hospital?  کی پیشت بود وقتی من تو بیمارستان بستری بودم

Where were you 2 hours ago? I was at the meetingکجا بودی 2 ساعت پیش. من جلسه بودم

Is anything wrong? چیزی شده

There is something wrong.یه مشکلی هست

There is something fishy to doیه کاسه ای زیر نیم کاسه است

What shall I do? چیکار کنم

Do you ever walk after dinner? شما هیچ وقت بعد از شام پیاده روی هم میکنین؟

Does your fiancé often visit you on Fridays or on even day's نامزد شما بیشتر جمعه ها به شما سر میزنه یا روزهای زوج?

I am fully tide up. I am visiting you tonight. من سرم خیلی شلوغه. امشب میبینمت

Who were you with last night? دیشب با کی بودی

Was anyone with you last night? کسیم پیشت بود؟

Who was with you? کی پیشت بود

Who were you with? تو پیش کی بودی

Don’t disturb me. I am gonna get marriedاذیتم نکن. من میخوام ازدواج کنم

I haven’t got anybody except youمن کسی رو بجز تو ندارم

As far as I remember. I was sick for two daysتا اونجایی که یادم میاد دو روز مریض بودم

I was on a trip on August the secondدوم آگوست مسافرت بودم

Were your children with you? بچه ها پیشت بودن

My grand mother was alone مادر بزرگم تنها بود

My children were with her بچه هام پیشش بودن

What kind of car have you got? چه نوع ماشینی داری

I am gonna buy a new oneمن میخوام که یک ماشین جدید بخرم

I would like some information about this model یک سری اطلاعات میخواستم در رابطه با این مدل

Could you take me to the nearest hotel? میشه من رو به نزدیک ترین هتل ببرین

I am a little bit late یکم دیرمه

Have you got any luggage? چمدون ممدونم دارین

How many brothers have you got? چند تا برادر داری

Have you got anything to say? چیزی برای گفتن داری

I was absent last week. I have got some questios من هفته پیش غایب بودم. چند تا سوال دارم

Shall i ask? بپرسم

She never answers youاون هیچ وقت جوابتو نمیده 

Why are you asking her? چرا داری ازش سوال میپرسی

Does your father often have a shower in a day? پدر شما در روز زیاد دوش میگیره

 

درس 14:

Fill the American astronaut is talking to a reporter, about his journey to the moon

Astronaut   فضا نورد

Journey (n) سفر دریایی و هوایی / go on a journey (v)

Trip (n) همه نوع سفر / go on a trip (v)

Travel (n,v) هم اسم است و هم فعل

 

Did you have any problems on the journey?

We didn’t have any serious problems but It certainly wasn’t a holiday

Of course not

We didn’t have a wash or a shave for two weeks

Really?

Yes it wasn’t very comfortable

What about food? Was that a problem اونم مشکلی بود

Well we didn’t have any normal food

What did you have?

We had some food tablet قرص غذایی

Are you going to the moon again ?

I hope so, it was wonderful

 

Who is he talking to?

Who are you talking to?

Who is your mother talking you?

Are you talking to me? با من داری حرف می زنی

Why are you talking to me I haven’t got any information,

Who shall I talk with?

I am sure your mother is talking with some one

It is none of my business به من چه

It is none of your business به تو چه

Present tense

Past tense

Close

Closed

Lock

Locked

Finish

Finished

Kill

Killed

Eat

Ate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present tense

Past tense

See

Saw

Speak

Spoke

Tell

Told

Go

Went

Eat

Ate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I saw your father last night

Your mother spoke to me last night مادرت دیشب بامن صحبت کرد

Don’t worry about my fiancé he ate his dinner اون شامشو خورد

As far as I know my brother locked the door برادرم در را قفل کرد

My father applied for immigration last year

 

I saw your brother last night; did you see my brother last night?

Did your mother speak to you?

Did your brother eat dinner?

Did your husband lock the door?

I didn’t call your mother last night

My father didn’t eat dinner at the party

 

I have got some problems من مشکل دارم

I had some problems من مشکل داشتم

 

Have you got any problems? مشکلی داری

Did you have you any problem? مشکلی داشتی

 

I didn’t have any problem.

 

My mother has got some problems

My mother had some problems

Has your mother got any problem?

Did your mother have any problems?

My mother hasn’t got any problem.

My mother didn’t have any problem

 

Did you have any problem on journey to Paris? 

Has your father got any problem on journey to Manchester?

Did your father have any problem on journey to Manchester?

Did you have any problem with your husband's family before your marriage?

I didn’t have any problems with them, but his mother has got some problems with me

Did you have any problems in this respect? در این زمینه

What kind of problems did you have in this respect?

Your mother hasn’t got any serious problems, why don’t you take her out?

I didn’t have any serious problems on the journey, shall I describe it for you? تعریف کنم براتون

Explain توضیح دادن

Was last Monday holiday? دو شنبه پیش تعطیل بود

 

Have a shave

Have a bath

Have a shower

Have a good time

Have an accident

Have a wash  شستشو کردن

Wash up ظرفشوری کردن

How long they didn’t have wash or a shave?

Did you have a shower before the party?

I was at home, I had a shower for twice

How often does your husband have a shave?

My brother has a shave every other day, he had a shave yesterday

How long ago did you have a shower? چندوقت پیش

As far as I remember I had a shower 3 years ago

Why did you have an accident on the road yesterday?

How did you have an accident, you can drive? چجوری تصادف کردی تو رانندگی بلدی

I am sure you had an accident before the crossing قبل از چهارراه

Did you have a good time بهت خوش گذشت

Did you have a good time without me? بدون من بهت خوش گذشت

Did you have a good time on the journey/holiday/at the party?

I didn’t have a good time but my mother had a good time به من خوش نگذشت ولی به مادرم خوش گذشت

Did you have a whale of a time بهت حال داد

I had a whale of a time last night

I had a good time last night

I thought of you last night جات خالی

 

Was your hotel in Manchester comfortable?

Did you have any problems with food?

What kind of problems did you have with food?

What did you have as food?

We didn’t have any safe food, all the food were decayed  فاسد

You are off color is anything wrong?

I have got temperature تب دارم

Why don’t you take a tablet?

I took a aspirin before dinner but it wasn’t effective موثر نبود

 

I hope so امیدوارم اینطوری باشه

I think so فک می کنم اینطوری باشه

God willing به امید خدا

Proverb:

"Come off your high hours " تند نرو پیاده شو باهم بریم

 

 

Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai,مهران میرزایی

/ 6 نظر / 91 بازدید
s d

Is it ok if I type the letters know لطفان در اين جمله KNOW را به NOW اصلاح کنيد

s d

مرسي عالي عالي

سلام. بابت اینکه درس هارو به موقع آپ می کنید سپاس[ماچ]

Jaleh Farahanchi

سلام آقاي مهدي زاده. من مدتي هست كه سايت شما رو مطالعه مي كنم و واقعا از اين كار شما خوشحالم وقتي ميبينم كه يك پسر ايراني مي تونه اينقدر در فكر هموطنانش باشه و در كنارش كسب درآمد حلال هم داشته باشه. اينه كه تصميم گرفتم اگر اجازه بدين به شما يه كمك ناقابل بكنم كه شايد كارتون رو توسعه بدين و در اين كار سهمي داشته باشين. لطفا بفرماييد كه من كي مي تونم باشما تماس بگيرم. من از آلمان تماس ميگيرم. ممنون

به خاطر تلاش های فراوانتون تشکر می کنم.

سپاس