(مقدماتی-درس پانزدهم)

 What kind of problem did you have on the journeyچه مشکلاتی در سفر داشتید 

I didn’t have any serious problem, I only had some problems with my brother من مشکل جدی نداشتم فقط یه مشکلاتی با برادرم داشتم

Did you have a good time on the journey with out me?  مسافرت بدون من بهت خوش گذشت؟

I thought of you. I had a very good timeجات خالی به من خیلی خوش گذشت

Are you sure your father was bedridden in hospital, I saw him last week مطمئنی پدرت بیمارستان بستری بود؟ من هفته پیش دیدمش

Are you going to the north again, I am coming with you دوباره می ری شمال من باهات می آم

What are you talking about? I don’t understand your meaning راجع به چی حرف می زنی منظورتو نمی فهمم

How long ago did you apply for immigration to Canada چند وقت پیش برای مهاجرت به کانادا اقدام کردید

I hired a lawyer last year من پارسال یه وکیل گرفتم

You are off-color did you take your tablet? رنگت پریده قرصاتو خوردی

I took a painkiller but it wasn't effective یه مسکن خوردم ولی موثر نبود

did you speak with your father about our marriage?با پدرت راجع به ازدواجمون صحبت کردی

I spoke with him 10times, but he didn’t answer me ده بار باهاش صحبت کردم ولی جوابمو نداد

Do you ever speak with your father about your problem هیچوقت با پدرت راجع به مشکلاتت صحبت می کنی

Why don’t you consult with him چرا باهاش مشورت نمی کنی

Was your journey to London comfortable مسافرتت به لندن راحت بود

Why don’t you have a shave ? چرا اصلاح نمی کنی

What are you talking about I had shave twice راجع به چی صحبت می کنی من دو بار شیو کردم

As far as I know your father never has a shave تا اونجایی که می دونم پدرت هیچوقت شیو نمی کنه

What's wrong with you? Why are you shouting? چی شده چرا داد می زنی

Do you ever come to the class late هیچوقت دیر می آی

Why are you so late I am worried about you چرا اینقد دیر کردی نگرانتم 

Was your father with you on a trip پدرت پیشت بود توی مسافرت

It is non of my business why don’t you speak with him به من چه چرا از اون سوال نمی کنی

I am fully tied up I am speaking with him later سرم شلوغه بعدن باهاش صحبت می کنم

Does your father know I invited him? پدرت می دونه من دعوتش کردم

I didn’t call him last night دیشب بهش زنگ نزدم

What kind of problem did you have before your journey? قبل از مسافرتت چه مشکلی داشتی

Why don’t you repeat after me? چرا بعد از من تکرار نمی کنی

Did you have whale of a time on the journey مسافرت بهت حال داد

How long ago did you have a bath چند وقت پیش دوش گرفتی

Which department do you work in? توی کدوم قسمت کار می کنی

Does your husband work for a foreign company شوهرت توی شرکت خارجی کار می کنه

Why don’t you resign you have got a so many problem چرا استعفا نمی دی اینهمه مشکل داری

I would like some information about your flight یه سری اطلاعات راجع به پروازتون می خوام

I gave you all the information last night what shall I say من همه اطلاعاتو دیشب دادم. چی بگم

When are you paying back my money, my father needs it کی پولهای منو پس می دی پدرم این پولها رو نیاز داره

I am paying it back tomorrow  فردا بهت پس می دم

What are you talking about, I paid back all your money last week.

راجع به چی حرف می زنی من همه پولتو هفته پیش پس دادم

How long does it take you to memories the conversation? چقدر طول میکشه که مکالمه رو حفظ کنی؟

Do you often memories conversation by listening or writing.

 مکالمه رو بیشتر با گوش دادن حفظ می کنی یا با نوشتن

As far as I know she never listens to her cassette

 تا اونجایی که من می دونم اون هیچوقت به نوارهاش گوش نمی ده

Did you invite your colleague last night? برادرتو دیشب دعوت کردی

Why don’t you invite your brother he likes you best  چرا برادرتو دعوت نمی کنی اون تورو از همه بیشتر دوسداره

 

درس 15

Every Saturday Mr. brown goes to the town. He went to town last Saturday; he usually has a drink in the pub with his friends. Last Saturday he had 4 or 5 drinks. After the pub he usually goes to the supermarket and gets the food for his wife.  he usually comes home on foot. Last Saturday he came home by taxi, his wife was very angry.

John is that you?

Yes I came back

Did you come home by taxi?

Yes dear the bags were very heavy

Did you get everything?

Yes dear I got every thing

Nearly everything? تقریبا

Yes dear I went to the butchers but they didn’t have any stake

they didn’t have any stake?

No dear so I got some hamburger

Did you go to the bakers?  نانوایی

Yes dear I didn’t get any bread

You didn’t get any bread?

No dear they didn’t have any bread, so I got some rolls نون ساندویجی

How many rolls did you get?

I can't remember dear

John

Yes dear

Did you go to the pub again?

Yes dear

How many drinks did you have?

Only 4 or 5 dear, small ones

 

Why does he go to the town every Saturday?

When is he going to town? کی می ره شهر

When are you going to town? I need some thing

When do you go to town?

How often do you go to town? چند وقت به چند وقت می ری

Do you evergo shopping? شما هیچوقت خرید می ری؟

Go shopping خریدرفتن

How often does your mother go shopping مادرت چند وقت به چندوقت می ره خرید

Why don’t you go shopping, we haven’t got any thing for dinner چرا خرید نمی ری

I am fully tied up, I am going shopping after the office سرم شلوغه بعد از اداره می رم خرید

Why did he go to town last Saturday?چرا رفت خرید

How long ago did he go to town? چند وقت پیش

Did you go shopping yesterday? I have got some guess دیروز خرید رفتی من مهمون دارم

My father often goes shopping but I went shopping yesterday بیشتر پدرم می ره

 

Have a drink مشروب خوردن

Drink نوشیدن

 

Where does he usually have a drink? معمولان کی مشروب می خوره

Do you ever have a drink اصلان مشروب می خوری

Who does he often have a drink with? اون بیشتر با کی مشروب می خوره

Where does your husband usually have a drink? شوهرشما بیشتر کجا مشروب میخوره

As far as I know my husband never has a drink, he some times has a drink at the parties

تا اونجایی که من می دونم شوهر من مشروب نمی خوره بعضی وقتا توی مهمونی می خوره

Does your husband often have a drink with you or his friends? شوهرت بیشتر با تو مشروب میخوره یا دوستاش

Who do you often have a drink with? بیشتر با کی مشروب می خوری

I only have a drink on my trips من فقط در مسافرت ها مشروب می خورم

 

How many drinks did he have چند تا مشروب خورد

Did you have a drink last nigh? دیشب مشروب خوردی

Why did you have a drink at the party last nigh ?

Who says I had a drink last night? کی میگه من دیشب مشروب خوردم

You had a lot of drinks last night. You were drank last nigt مست بودی

I didn’t have a drink last night, why don’t you ask my father? He was with me

You had a lot of drink last night, you were dead drank پاتیل

My brother never has a drink, last night he had 2 or 3 drinks دیشب دو سه تا شات زد

Where does he go after the pub بعد از میخونه کجا می ره

Does your husband ever go anywhere after the office شوهر شما بعد از اداره اش جایی می ره

He often visits his mother بیشتر وقتا به مادرش سر می زنه

He gets the food for his wife گرفتن/ he buys the food for his wife خریدن

What does he get for his wife?

Why don’t you buy a present for me?  کادو/حاضر بودن

Does your husband ever buy a present for you?

I always forget her birthday , he often buys a gift for me

He got a food last Saturday شنبه پیش مواد غذایی گرفت

What did he get last Saturday?

Did you get a gift/present for you husband last year?

Why don’t you buy a gift for me?

I bought a ring for you last year من یه انگشتر واست خریدم

He usually comes home on foot. همیشه پیاده می آد خونه

He has got a car, why does he come home on foot? اون که ماشین داره چرا پیاده می اد خونه

Do you often come home on foot or by taxi? بیشتر پیاده می ای خونه یا با تاکسی

Last Saturday he came home by taxi

Why did he come home by taxi? چرا با تاکسی اومد خونه

I came home by metro last week من هفته پیش با مترو اومدم

Why were you angry with me? I didn’t have a drink چرا از دستم عصبانی بودی من که مشروب نخوردم

 Who was she angry with? از دست کی عصبانی بود

Is that your father? پدرته

Yes It is me منم اره

That’s my mother, this is my mother

who is that, who is it?

Why did you come back so late?

When did you come back? I didn’t see you کی برگشتی من تورو ندیدم

I came back for your sake, why are you goanna leave me به خاطر تو

I came back for your father sake به خاطر پدرت

Why did you come home by taxi چرا با تاکسی اومدی

I always come home in my car, yesterday I came home by taxi من همیشه با ماشینم می ام دیروز با تاکسی اومدم

The bags were very heavy, I took a taxi بسته ها خیلی سنگین بودن من تاکسی گرفتم

Did you get/buy every thing I wanted  همه چیزایی که من خواستمو خریدی

 Did you buy everything your father ordered همه چیزایی رو که پدرت سفارش داد خریدی

Why didn’t you get every thing I wanted چرا همه چیزایی رو که خواستمو نخریدی

I bought nearly everything من تقریبان همه چیو خریدم

Which butchers did you go کدوم قصابی رفتی

Which butchers do you get meat کدوم قصابی گوشت می خری

I always buy meat in this butchers, this time I went to the butchers after the crossing این دفعه

What did you buy for dinner tonight واسه شام امشب چی خریدی

Baker نانوا/ bakers نانوایی

What did you buy for the breakfast واسه صبحانه چی خریدی

You didn’t get any bread

How many rolls did you buy?

Did you go to your mother house again دوباره رفتی خونه مادرت

I had 4 or 5 drinks

I only had some small drinks

 

 

/ 5 نظر / 90 بازدید
ali

tavalodet mobarak aghaye mehdizade ishalla 120 sale beshi

تولدت مبارك

مريم

بابك جان زادروزت شاد و خجسته[گل]

ت !و !ل !د !ت !م !ب !ا !ر !ک .[دست][دست]

ادامه درس 15؟؟؟؟ ممممنون