Present continuous-Is it ok(مقدماتی-درس هفتم)

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

 این بخش شامل تمرین هایی از درس های گذشته است:

You have got a lot of thingsتو خیلی چیزها داری

برعکس زندگی من افتضاح هست. عاص و پاسم. هیچی ندارمon the contrary. Life is terrible. I haven’t got anything

به خدا من هیچی ندارم باز کنم ببینی؟ I swear to god. I haven’t got anything. Shall I open it

عجله داشتن.to be in hurry

I am in a hurryمن عجله دارم

دقت کنید که در جمله "عجله داشتن". به دلیل وجود "داشتن" نباید از have got استفاده کنیم بلکه ساختار این استراکچر به شکلto be in hurry هست

خدای من اینجارو نگاه تو همه چی داریOh dear. Look at this. You have got every thing

I am so sorry I haven’t got this model

Shall I show you another model?

You have got a lot of things in your case

I haven’t got any thing in my case shall I open my case

You haven’t got any thing what shall I order?

Could you take me to the hotel  I haven’t got a map

Has your father got any contact I have got some problems?

Prank  شوخی خرکی

مزاحم من نشو. من شوهر دارمDon’t disturb me. I have got a husband

خدای من خیلی گرونه ارزانترش رو دارین؟ Oh dear its very expensive. Have you got a cheaper one

میشه من رو به نزدیک ترین هتل ببرین Could you take me to the nearest hotel

Have you got any luggage?

اوه. خدای من. اینجا رو نگاه. تقلّبیه که Oh dear look at this. It’s fake

 این دورو برا دستشویی هست؟ میخوام بشاشم ;) Is there a toilet near here? I would like to call the nature

Call the nature اصطلاح عامیانه برای دستشویی رفتن

اونیکه پشت ویترین هست رو به من نشون میدین؟ من میخوام بخرمش Could you show me that recorder on the window

I would like to buy it

برادرتون چه ورزش هایی رو بلده؟ Which sports can your brother play

میخوای پیاده بری خونه یا تاکسی بگیری؟ Would you like to walk home or take a taxi

I have got some drugs. Shall we hitchhike?

اینجا کابینت نیست اصلا. من کجا بزارم There aren’t any cabinets here. Where shall I put it

چی داری؟ What have you got

چی دارین بگین؟ What have you got to say

میشه معرفیش کنین؟ Could you introduce him

Shall I draw a checkچک بکشم

میخوام این تی شرت رو امتحانش کنم. چی کار کنمI would like to try on this T-shirt

What shall I do

دستشویی کجاست؟ Where is john

بیشتر در انگلیس کاربرد دارد.

 

 

حال استمراری

What are you doing?داری چیکار می کنی

What are you doing?داری چیکار می کنی

مادرت داره چیکار میکنه؟ What is your mother doing

برادرات دارن چیکار میکنن؟ What are your brothers doing

همکارت دارن چیکار میکنه؟ What is your colleague doing

همه جملات زیر را با فعل ( دارم) ترجمه کنین. در این بخش با این لحن آشنا می شیم. که در واقع تکنیکی برای شناخت حال استمراری است

I am eating now.

I am driving in my car

I am walking in street

I am talking with you

She is reading a book

I am sitting in the park

I am going to my home

He is watching tv

We are playing soccer

They are thinking about it

He’s asking people about their free time.

He’s asking people about the social problems.

What is he asking people?

Who is he asking?

What are you talking about?

I’m talking about my wife.

Who is he talking about?

Smile لبخند زدن         laughing خندیدن

Are you frowning? داری اخم می کنی

Are you swimming? No I am listening

در این ساختارسوال نمی شود که  الان؟ چون این ساختار دقیقا برای زمان حال است

What am I doing? You are teaching

I am shaking my hand

What is your mother/father/sister doing?

What are your brothers doing?

دارم به تو فکر می کنم I am thinking to you

دارم می رقصم  I am dancing

I am dancing Arabic on the table

دارم کانال عوض می کنم I am switching the channel

توجه کنیم که در دو مورد عوض کردن Change نمیشه یکی عوض کردن کانال تلویزیون و یکی دیگه عوض کردن رشته تحصیلی

I would like to switch my major

 دارم میز رو میچینم I am setting the table

دارم تو آشپز خونه آشپزی می کنم I am cooking in the kitchen

داری شام ات رو می خوری Are you eating dinner

دارم تو جاده رانندگی می کنم I am driving on the road

دارم لباس هام رو عوض میکنم I am changing my cloth

چرا داری گریه می کنی why are you crying

دارم می خندم I am Laughing

I am watching TV/ cooking/ changing the cassettes/ changing my cloths

I am thinking about you/driving on the road/dancing with your Mother

Are you crying? Why are you crying?

I am serving the dinner/setting the table/washing the dishes/parking the car

Are you following me?

I am eating the dinner/

My brother is escaping فرار کردن           escape

قبل از سازهای موسیقیthe بکار می بریم      My brother is playing the piano

 در زدن     Someone is knocking the door

I am serving the customers مشتری را راه انداختن           to be serving

I am clapping     clap دست زدن/ snapping       snapبشکن زدن  / pinching   pinch نیشگون گرفتن

 دارم پیانو می زنم I am Playing the Pianoدقت کنیم که قبل از ابزار های موسقی حتما The بیاریم

چرا داری کثافت کاری می کنی why are you jerking up

آدم لات بی سرو پا Jerk

دارم بشکن می زنم I am snapping

از گشنگی داره میمیرهI am serving the dinner because she is starving

Home stay students  دانش آموزانی که در ازای پرداخت پول با یک خانواده انگلیسی

زندگی می کنند برای زبان آموزی

به این مکالمه توجه کنین:

اگر به انتهای اسم در انگلیسی s اضافه بشه یعنی "خانوادشون"

Tomas is student. He staying with the taylor's خانواده تیلورها   

Tomas is a student. He is staying with Taylors. An English Family

-Hello Miss Taylor. Can you help me? I am doing my homework and I can’t understand this word.

-Which one? Oh it’s difficult. I can’t help you now I am watching something.

-OH. What are you watching?

-I am watching cowboy film

-Can Mr. Taylor help me?

-No he can’t. He is reading.

-What is he reading?

-He is reading a magazine

-What about Kate?

-She can’t help you know. She is Phoning to some one

-oh. Who is she phoning?

-she is phoning her boyfriend

-you are asking a lot of questions tonight Tomas

-am I

-Well I am practicing my English

 

Home stay studentتوماس از اون دانشجوهاست که تو خونه می مونن. معمولا تو انگلیس به این شکل هست که یک نفر خونش رو دراختیار زبان آموز قرار میده و اینطوری سریعتر انگلیسی یاد میگیریم  

My son is staying with the hamidi's in shiraz  زندگی کردن با...  (بصورت موقتی)

Is your son staying with Briton's in Toronto?

My grandmother is staying with me  مادر بزرگم با من زندگی می کنه

Who is your son staying with? پسرتون با کی زندگی می کنه

I am doing my homework من دارم مقشهایم را می نویسم

Are you doing your home work here? Don’t disturb me.   مزاحم من نشو

I can't understand this word

من معنی این لغت را نمی توانم بفمم. اینجا can  به معنی توانستن است. باید به فعلی که همراه با can  می آید توجه کنیم. بیشتر اوقات can  به معنای بلد بودن است و گاهی نیز به معنای توانستن

I can't understand your meaning  من منظورت را متوجه نمی شوم  

My wife can't understand meهمسرم من را درک نمی کند   

Together باهم  

Each other  همدیگر   

We can't understand each other ما نمیتوانیم همدیگر را بفهمیم

Why cant you help me now? I am watching some things

I am sure your husband is watching something in his room

I am watching the cowboy film/police story film/ comic film/ love story film/horror filmترسناک/documentary filmمستند/fiction film تخیلی

Is your mother reading my diary دفترچه خاطرات  

مادر شما داره دنبال چیزی میگرده Is your mother looking for anything

داری دنبال کجا می گردی؟ Where are you looking for

دارم دنبال این آدرسه میگردم. I am looking for this address

I think that man is looking for somewhere

داری دنبال بهونه می گردی Are you looking for an excuse

چرا داری دنبال بهونه می گردی Why are you looking for an excuse

She is calling some one  به کسی داره زنگ می زنه   / she is calling my brother

توجه: Calling مثل  marry ،  حرف اضافه  ندارد

 

-Good morning

-Good morning. Can I help you?

-I am looking for a book

-What's the title? عنوانش چیه

-Instant Englishانگلیسی فوری

-Have you got it?

-Yes we have

-How much is it?

-5 pounds

-May I see it?

- Yes of Corse. Here you are

 

Who is your mother calling over and over  هی (تعداد زیاد)

You are asking a lot of questions. … am I??

Practice تمرین

Exercise ورزش

I am practicing, I am exercising

دقت کنیم که معنی" بدونه" میشه without   ولی برای مواد مثل روغن بدون کلسترول یا بنزین بدون سرب یا آدامس بدون قند می تونیم بعد از اون ماده کلمه Free رو بیاریم که به معنی " بدونه" هست

بدون شکر Sugar Free

I am looking for a sugar free cock

I am looking for cholesterol free oil

I am looking for lead free petrol

دارم دنبال زن بدون مادر می گردم I am looking for a mother free wife

 به دو صورت استفاده می شودFree

یا به صورت پسوند ویا به صورت تک. اگر با پسون بیاد مثل Sugar Free یعنی" بدونه " ولی اگر به صورت تک بیاد دو سه تا معنی داره

معنی اولش یعنی خالی

Free   1.خالی از نظر جا /2. آزاد/ 3. بیکار از لحاظ زمانی

 

Vacant   خالی از نظر فضا- اتاق خالی

Jobless بیکار از لحاظ داشتن کار و شغل

Excuse me, is this seat free? این جا خالیه؟

Is your house vacant?   خونت خالیه؟

بیکاری بمونی اینجا؟ (وسط جمله میخواهیم فعل اضافه کنیم بنابراین از to کمک میگیریم)

Are you free to stay here? / type my letters?/ iron my clothes?/ eat dinner together

 دنبال یک کتاب نایاب می گردم I am looking for a rare book

دارم دنبال یه ماشین لباس شویی می گردم I am looking for a dishwasher

داری دنبال این مدل می گردی Are you looking for this model?

دارم دنبال یه تخت تاشو می گردم I am looking for sofa bed

دارم دنبال یه دی وی دی پلیر می گردم I am looking for a DVD/Player

دارم دنبال یه دستگاهی می گردم که هم دی وی دی پلیر باشه هم رکوردر و هم ام پی تری پلیر

I am looking for a DVD player and recorder and mp3player all in one

درواقع این جور دستگاه ها رو که دارای امکانات یا شرایط متفاوتی هستند پشت سر هم میاریم و در آخر می گیم که all in one

دارم دنبال پاتوق شوهرت می گردم I am looking for your husband's cozy place

داری دنبال کجا می گردی Where are you looking for

دارم دنبال یه جای دنج می گردم I am looking for out of the way spot

ممکنه داخل ماشینتون رو ببینم May I see inside your car

-Excuse me

-Is this seat free?

-Yes it is

-Is it ok if I seat here?

-Is that your news paper?

-yes it is

-May I borrow it

 

اشکالی نداره اگه من اینجا بشینم؟

Is it ok if I seat here?/park here?/ marry again?/change my seat?/ dance with you?/ serve the dinner late?/   اشکالی نداره...

Is it ok if i lock the door?

Is it ok if i switch the channelاشکالی نداره اگه من کانال رو عوض کنم

Is it ok if i marry again?

Is it ok if i come with you?اشکالی نداره اگه من باهات بیام

 

 

Is it ok if I serve leftovers for dinner tonight? از قبل باقیمانده

Is it ok if I swim here in the nude? لخت

Is it ok if i take a nap? اشکالی نداره اگه من اینجا چرت بزنم

 

Is it ok if i swim here?اشکالی نداره اگه من اینجا شنا کنم

in the nude به صورت لخت

Is it ok if i teach here in the nude? اشکالی نداره من اینجا لخت درس بدم

Is that your news paper?

May I borrow it?/your car/ your ring/gun تفنگ/

May i borrow your car for two nights? میتونم ماشینتو واسه دو روز قرض بگیرم

May i borrow your cassette for two nights? میتونم کاستتو واسه دو روز قرض بگیرم

May i borrow 10 pounds?

Until tommorrow تا فردا

May i borrow 10 pounds until pay dayتا اخر برج

Due time موقع مقرر

May i borrow it? ممکنه قرضش بگیرم

May i borrow it for 10 minutesمیشه 10 دقیقه ازت قرضش بگیرم 

 

Proverb:

There is no smoke without fire. تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها

چند کلمه با دوستان:

این درس هم توسط یکی از دوستان بسیار خوب و فعالمون (خانم سوزان) تهیه شده که همینجا ازشون تشکر ویژه دارم. البته این درس رو مدتی قبل آماده کرده بودن که با توجه به اینکه درس های قبلی هنوز کامل نشده بود نتونستم به سرعت رو سایت بزارمش که همینجا از ایشون و خواننده های سایت عذرخواهی می کنم.

ایشالله که همیشه سربلند و پیروز باشید

 Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai

/ 14 نظر / 131 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بابک مهدی زاده رحیمی

بنده هیچ اطلاعی از ایشون ندارم ولی این جور که شاگردانشون برام گفتن دیگه تدریس نمیکنن

سلام . درسهای بعدی کی حاضر میشن

بابک مهدی زاده رحیمی

سعی میکنم این هفته درس 8 رو هم بزارم. البته ممکنه به درس 7 یه چیزایی اضافه بشه. چون بعضی از دوستان کامنت هایی رو برام فرستادن که پس از بررسی اعمال میشه

تشکر

سلام خسته نباشید اگه در قسمتی از درس مشکلی داشتیم چه جوری میتونیم مشکلمونو حل کنیم

بابک مهدی زاده رحیمی

ممنون.میتونین تو قسمت نظرات همون درس سوالتون رو مطرح کنین. حالا دوستان هستن و منم تا جایی که سوادم قد بده در خدمتتون هستم

Is your house vacant? منظور از خالی بودن چیه

آقای مهدی زاده واقعا از زحمتتون تشکر میکنم

بابک مهدی زاده رحیمی

در مورد کلمه vacant که در موردی که گفتین استفاده شده به این معنی هست که خونتون خالیه یعنی بدون وسایل هست؟ یا بدون ساکنین having no fixtures, furniture, or inhabitants; empty. کلا از این کلمه وقتی استفاده می کنیم که بخوایم از خالی بودن یک فضا بگیم با تشکر

jalal

سلام ممنون از زحمات شما در درس هفتم نوشته بوديد -I am watching….من متوجه نشدم دقیقا چی میگه. اگه از دوستان کسی متوجه شده بگه که تکمیل کنم فكر كنم جمله بدين شكل است I am watching cowboy film