بابک مهدی زاده رحیمی
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آرمان پویش (Arman Pouyesh ) (وبلاگ آموزش زبان انگلیسی)
عناوین مطالب منتشر شده این وبلاگ » sdfdsa :: ۱۳٩٦/٥/٢٢
» (پیشرفته 1- درس پانزدهم) :: ۱۳٩٤/٢/٢٩
» gonna be- To be +supposed to-able to do(پیشرفته 1- درس چهاردهم) :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» Can I rely on you(پیشرفته 1-درس سیزدهم) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» (پیشرفته 1-درس دوازدهم) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» (پیشرفته 1-درس یازدهم) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» (پیشرفته 1-درس دهم) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» (پیشرفته 1-درس نهم) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» (پیشرفته 1-درس هشتم) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» (پیشرفته 1-درس هفتم) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» (پیشرفته 1-ششم) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» (پیشرفته 1-درس پنجم) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» (پیشرفته 1-درس چهارم) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» (پیشرفته 1-درس سوم) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» Almost +past tense-I was about to-Used to(پیشرفته 1-درس دوم) :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» have/has+been+ing,Must have+p.p, Should have+p.p(پیشرفته 1-درس اول) :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
» just-ever-never-so far(مقدماتی- درس نوزدهم) :: ۱۳٩۳/٤/٩
» present perfect tense(مقدماتی-درس هجدهم) :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» مجهول زمان گذشته(مقدماتی-درس هفدهم) :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» (مقدماتی-درس شانزدهم) :: ۱۳٩۳/۳/٧
» (مقدماتی-درس پانزدهم) :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» Past Tense 80%(مقدماتی-درس چهاردهم) :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» Past 20%(مقدماتی-درس سیزدهم) :: ۱۳٩۳/٢/٢
» How long does it take-why dont you..(مقدماتی-درس دوازدهم) :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» occasionally ,rarely ,often,sometimes ,Usually(مقدماتی-درس یازدهم) :: ۱۳٩۳/۱/٦
» Simple Present(مقدماتی-درس دهم) :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» To be + going+ to-ganna(مقدماتی-درس نهم) :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» Definite Future(مقدماتی-درس هشتم) :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» Present continuous-Is it ok(مقدماتی-درس هفتم) :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» Can i- May i(مقدماتی-درس ششم) :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» have got-In the morning(مقدماتی-درس پنجم) :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» Imperative sentence-Could you-Shall- Can(مقدماتی-درس چهارم) :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» Addresses, uncountable nouns, Would like(مقدماتی-درس سوم) :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» Prepositions and Countable Nouns(مقدماتی-درس دوم) :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» Greeting and Someone’s Identification(مقدماتی - درس اول) :: ۱۳٩۱/٩/۱٥

مطالب اخیر sdfdsa (پیشرفته 1- درس پانزدهم) gonna be- To be +supposed to-able to do(پیشرفته 1- درس چهاردهم) Can I rely on you(پیشرفته 1-درس سیزدهم) (پیشرفته 1-درس دوازدهم) (پیشرفته 1-درس یازدهم) (پیشرفته 1-درس دهم) (پیشرفته 1-درس نهم) (پیشرفته 1-درس هشتم) (پیشرفته 1-درس هفتم)
کلمات کلیدی وبلاگ مقدماتی (۱٩) پیشرفته 1 (۱٦)