بابک مهدی زاده رحیمی
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آرمان پویش (Arman Pouyesh ) (وبلاگ آموزش زبان انگلیسی)
present perfect tense(مقدماتی-درس هجدهم) نویسنده: بابک مهدی زاده رحیمی - ۱۳٩۳/۳/۱٩

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید اینجا کلیک کنید

این درس به تدریج کامل خواهد شد

قبل از شروع درس هجدهم، لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین: 

سعی کنین از روی بخش فارسی، قسمت انگلیسیش رو بگین.

Don’t wait for me. I am eating dinner out منتظرم نباش. من شام رو بیرون میخورم

Did you have a good time without me last night? دیشب مهمونی بدون من بهت خوش گذشت

We thought of you last night. We had a whale of a timeجات رو خالی کردیم. خیلی خوش گذشت

What happened to you when I wasn’t at home last night چه اتفاقی برات افتاد وقتی من دیشب خونه نبودم?

I was sitting in my room watching TV, when suddenly I heard an accidentنشسته بودم تو اتاقم داشتم تلویزیون تماشا می کردم که یهو صدای تصادفی رو شنیدم

Why are you talking to me like this? چرا با من داری اینجوری صحبت می کنی

It’s none of my business به من ربطی نداره

I was asked to stay here. That’s it از من درخواست شد که اینجا بمونم. همین

Did you have any problems before your retirement ببینم قبل از بازنشستگی هم مشکلی داشتین?

Why are you gonna resign? You haven’t got any problems here چرا می خوای استعفا بدی. مشکلی نداری که تو اینجا

 I haven’t got anything to say. What shall I sayچیزی برای گفتن ندارم. چی بگم

You are off color. is anything wrong? رنگت پریده چیزی شده

I have got stomachache I haven’t got any tablet what shall I do معده درد دارم قرص هم ندارم چی کار کنم

Why don’t you see a doctor? چرا نمی ری دکتر

It is non of my business, why do you think I am guilty

به من ربطی نداره چرا فکر می کنی من مقصرم

I would like some information about your classes'

یه سری اطلاعات می خوام راجع به کلاسهاتون

Are you free to type the letters? My boss needs them

بیکاری این نامه ها رو تایپ کنی رئیسم لازم داره

I am fully tied up, I am typing them later بزارشون روی میز بعدان تایپ می کنم

Was anybody seen in the street last night,   کسی دیده شد توی خیابون

Who was seen کی دیده شد

Unfortunately I didn’t see him because he was wearing a mask on his face

متاسفانه من ندیدمش چون ماسک زده بود روی صورتش

Where were you seating last night I didn’t see you

He was wearing a mask

کجا نشسته بودی دیشب من ندیدمت

Why didn’t you see me, I was siting on the corner wearing a red tie, speaking to your mother

  چرا منو ندیدی من اون گوشه نشسته بودم کروات قرمز زده بودم و با مادرت حرف میزدم

Who interviewed you in the office last night کی با تو مصاحبه کرد

As far as I know no body was interviewed in this respect

تا اونجایی که یادمه هیچ کس در این زمینه مصاحبه نشد

Until what time were you quarreling last night

تا چه ساعتی داشتید دعوا می کردید دیشب

 Why did you leave the office so late? I was worried about you

چرا اداره رو اینقد دیر ترک کردی من نگرانت بودم

Why don’t you ask your colleague he knows everything about you

چرا از همکارت نمی پرسی اون همه چیو راجع بهت می دونه

I was walking along the street looking at shop window,  when suddenly I saw your brother in the pull of blood

 داشتم توی خیابون راه می رفتم و ویترین مغازه ها رو نگاه می کردم که یدفعه برادرت رو غرق در خون دیدم

Do you ever smoke cigarette at home  هیچ وقت توی خونه سیگار می کشی

How late did you stay here last night? تا کی اینجا موندی

 

درس 18:

Did your father order the dinner I am really hungry

Why did your husband lock the door, I haven’t got a keyچرا شوهرت در رو قفل کرد من کلید ندارم

You are pooling my leg, did your brother leave iran for ever داری سر به سرم می زاری برادرت برای همیشه ایران رو ترک  کرد

What did your husband buy for you شوهرت کادو برات چی خرید

As far as I remember he bought a set of jewelry

How attacked you in the street کی به تو حمله کرد توی خیابون

Why did your father signed the letters on behalf of the chairman چرا پدرت نامه ها را از طرف رئیس هیات مدیره امضا کرد

He didn’t ask me anything in this respect اون چیزی در این زمینه از من نپرسید

Did your brother listen to my cassettes برادرت نوارهای منو گوش کرد

my mother saw you مادرم تورو دید  

ماضی نقلی فاصله ایست بین زمان حال و گذشته

فرمول:  Have/has+ p.p

 

My mother has seen you مادرم تورو دیده

نشانه ماضی نقلی در زمان فارسی برای سوم شخص "ه" است مثل دیده، رفته، آمده، و ...

My husband locked the door شوهرم در را قفل کرد

My husband has locked the door شوهرم در را قفل کرده

Where did your father park the car? پدرت کجا ماشینو پارک کرد

Where has your father parked the car? پدرت کجا ماشینو پارک کرده

As far as I know he hired a lawyer  وکیل گرفت

As far as I know he has hired a lawyer وکیل گرفته

My father spoke to you about me

My father has spoken to you about me

Did your brother order the dinner?

Has your brother ordered the dinner?

Where did your mother go?

Where has your mother gone?

Did your father fire me forever?

Has your father fired me forever?

Your mother saw me

Your mother has seen me

My father arrived home

My father has arrived home

He spoke to me

He has spoken to me

Don’t worry about my mother she stayed at home

She has stayed at home

My father has eaten dinner/has bought/has listened/ has sent me 1000$/ has seen you/ has washed the dishes

برای I  و you و we و they همیشه ماضی نقلی به کار می بریم بجز گذشته ای که زمان آن را بگوییم

Have you eaten dinner شام خوردی- تو در قبل بدون زمان ماضی نقلی

Did you eat dinner before the class قبل از کلاس شام خوردی- تو در قبل با زمان گذشته ساده

I have seen this film من این فیلمو دیدم – من در قبل بدون زمان ماضی نقلی

I saw this film last year من این فیلمو پارسال دیدم

Why have you locked the door چرا در رو قفل کردی

I haven’t locked the door

I didn’t locked the door last night

Don’t worry I have listen to my cassette

I listened to my cassette 2 days ago

I am hungry, have you ordered the dinner

Did you order the dinner last night

What have you ordered چی سفارش دادی

I have ordered steak من استیک سفارش دادم

I ordered steak 2 hours ago

My father ordered the steak پدرم استیک سفارش داد

My father has ordered the steak پدرم استیک سفارش داده

Where have you parked the car ماشینو کجا پارک کردی

Where did you park the car last night دیشب ماشینو کجا پارک کردی

Why did your father parked here چرا پدرت ماشینو اینجا پارک کرد

I have spoken to your mother من با مادرت صحبت کردم

I spoke to your mother last night من دیشب با مادرت صحبت کردم

Your mother spoke to me مادرت با من صحبت کرد

Why has your mother spoken to meچرا مادرت با من صحبت کرده 

I have called him من به اون زنگ زدم

I called him last night من دیشب بهش زنگ زدم

Your mother called me مادرت بهم زنگ زد

Your mother has called me مادرت به من زنگ زده

Janet what is the matter ?

It is my husband

He has gone

Gone?

Where has he gone?

He has gone to Paris

Has he gone on business?

No, he hasn’t gone on business. he has gone with Dorophi

Who is Dorophi?

She is his secretary

Is he coming back?

I don’t know.

What is the matter? موضوع چیه

What is wrong چی شده

Is anything wrong چیزی شده

What is wrong with you چته

Why have you cried? چرا گریه کردی

Why did you cry at the party last night چرا دیشب تو مهمونی گریه کردی

I haven’t cried من گریه نکردم

I am sure your mother cried for my sake مطمئنم مادرت بخاطر من گریه

Has your mother cried for my sake مادرت بخاطر من گریه کرده

Are you crying داری گریه می کنی

I haven’t cried من گریه نکردم

 It is my husband. What does It refer to? It refers to husband. The matter is husband

He has gone رفته

He went رفت

Did he go رفت؟

Has he gone رفته؟

Where did he go کی رفت

Why has he gone چرا رفته

Who did he go چجوری رفت

How has he gone چجوری رفته

Where did he go کجا رفت

Where has he gone کجا رفته

He has gone for ever برای همیشه رفته

He went for ever

He went to the north

Has your husband gone on trip شوهرت رفته مسافرت

As far as I know he went to Dubai تا انجایی که من می دونم او رفت دبی

Did your husband go on mission شوهرت ماموریت رفت

Has your brother gone on leave برادرت مرخصی رفته

I think he has gone on holiday فک کنم رفته تعطیلات

He went on mission رفت ماموریت

Has your husband gone to the north with any one?شوهر شما با کسی رفته شمال

Who did your husband go on trip with? شوهرت با کی رفت مسافرت

Who has your husband gone on trip with شوهرت با کی رفته مسافرت

Has he come back برگشته

Did your father come back پدرت برگشت

Why did your father come back چرا پدرت برگشت

Why has your father come back چرا پدرت برگشته

He came back for ever برای همیشه برگشته

He is goanna come back می خواد برگرده

When is he coming back کی بر می گرده

 

Proverb:

To be + over تمام

Time is over وقت تمام/Rain is over بارون بند اومد

A heavy shower is soon over تب تند زود عرق می کنه- بارون تند زود بند می آد

Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai,مهران میرزایی

 

  نظرات ()
مجهول زمان گذشته(مقدماتی-درس هفدهم) نویسنده: بابک مهدی زاده رحیمی - ۱۳٩۳/۳/۱٠

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید لطفا اینجا کلیک کنید

قبل از شروع درس هفدهم، لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین: 

سعی کنین از روی بخش فارسی، قسمت انگلیسیش رو بگین.

What shall I do, you were at the meeting. I signed the letters on behalf of your

father   چیکار کنم دیگه شما تو جلسه بودین من نامه ها رو از طرف پدرتون امضا کردم

 دقت کنیم که بعد از on behalf حرف اضافه  the نمیاد

I was sitting in the class teaching when suddenly my teacher knocked the door

نشسته بودم تو کلاس داشتم درس می دادم که یهو معلمم در زد  

کی شمارو دعوت کرده به مهمونی Who invited you to this party

As far as I remember, I was at the partyتا اونجا که یادم میاد من تو مهمونی بودم

I was sitting at the party clappingنشسته بودم تو مهمونی داشتم دست می زدم

When suddenly someone asked me to danceکه یهو یکی از من درخواست رقص کرد

Did you reserve a table at the Sheraton Hotelتو هتل شرایتون میز رزرو کردی؟

I have got some guestمهمون دارم

Did you sleep after dawn last night? بعد از سحر خوابیدی

I was fully tide up. I didn't sleep a wink last nightسرم خیلی شلوغ بود. دیشب پلک رو هم نزاشتم

Did you speak to your father about my problem at the party last night? با پدرت در باره مشکل من تو مهمونی صحبت کردی؟

I spoke to him about your problem last night, but he didn't answer meمن در مورد مشکل تو دیشب باهاش صحبت کردم ولی جوابی نداد

As far as I remember, I was walking along the street تا اونجایی که یادم میاد داشتم تو خیابون راه می رفتم

I didn’t take my father on a trip last year من پدرم رو پارسال مسافرت نبردم

I took my mother to the north last year with myself من مادرم رو پارسال بردم شمال

Is it ok if I take an aspirin? اشکالی نداره من آسپرین بخورم

How long ago did you take this tablet? چند وقت پیش این قرص رو خوردین

Don’t take any tablet. I am taking you to the doctor. قرص نخور. می برمت دکتر

Why are you talking to me like this? چرا داری با من اینجوری صحبت میکنی؟

I didn’t have drink last nightمنکه دیشب مشروب نخوردم

Why did you finish the letters so late? I needed themچرا این نامه ها رو دیر تموم کردی من لازمشون داشتم

I worked over time, for your sakeمن بخاطر تو اضافه کاری کردم

در خصوص دو کلمه ask  و request  که هردو به معنای درخواست بوده و تفاوتشان در رسمی بودن request  است و معمولا از کلمه ask به صورت خودمانی تر استفاده می شود. برای مثال درخواست برای رقصیدن ask for dance

فرق بین reserve  و book  که هردو به معنای رزو کردن هست. این نکته بیشتر در امتحانات گرامری مطرح می شود.

Reserve something for somebody

Book somebody something

یه اتاق برات دیشب رزرو کردم( به دوشکل بیان می شود)

I reserved a room for you last night

I booked you a room last night

چرا تو برای پدرت این اتاق رو رزرو کردی؟

Why did you reserve this room for your father?

Why did you book your father this room?

 دقت کنین:

دوتا فعل کنار هم با to میاد

My mother came to see meمادرم اومد من رو ببینه

My mother came and saw me مادرم اومد و من رو دید

 شروع درس 17:

از کجا بفهمیم که چه چیزی مجهول است و چگونه آن را بسازیم. سرطان گرامر زبان. موضوعی که همیشه برای زبان آموزان پیچیده و گنگ است.

Pitter killed Janetپیتر جنت رو کشت

Pitter killed Janet in the street yesterdayپیتر، دیشب جنت رو کشت

این جمله به صورت مثبت یک پیامی رو میده

آیا کسی کاری رو انجام داده یا روی کسی کاری انجام گرفته؟ درواقع نشان می دهد که پیتر این کار رو انجام داده. (جمله معلوم است)

Janet was killed in the street جنت تو خیابون کشته شد

درواقع عملی روی جنت انجام شده. جنت کشته شده. یا اینکه کسی جنت رو کشته.

از was یا were استفاده می کنیم. با توجه به پیام دهنده شکل سوم فعل استفاده می شود.

See saw seen

Eat ate eaten

I saw your father at the party last night من دیشب پدرت رو تو مهمونی دیدم

Your father was seen at the party last nightپدرت دیشب تو مهمونی دیده شد

Your brother attacked me in the street last nightبرادرت دیشب به من حمله کرد

I was attacked in the street last nightبه من دیشب حمله شد

Your father invited me to the party last night پدرت من رو به مهمونی دعوت کرد

My brother was invited to the party last night برادرم دیشب به مهمونی دعوت شد

I was locked the door yesterday من دیروز درو قفل کردم

The door was lockedدر قفل شد

Your mother spoke to meمادرت با من صحبت کرد

My father was spoken with با پدرم صحبت شد

I called your mother last night دیشب به مادرت زنگ زدم

As far as I know. Your mother was called last nightتا اونجایی که من میدونم به مادرم زنگ زده شد

I asked your father to stay here من از پدرت درخواست کردم که اینجا بمونه

My father was asked to stay here از پدرم درخواست شده که اینجا بمونه

نکته کنکوری: هرچی " شد" میشه مجهول

مثال: دعوت شد. کشته شد. برده شد. البته بعضی فعل ها اصلا مجهول نمی شن مثل go  که تو فارسیش هم مجهول نمیشه. "برادرم رفته شد"  که نداریم. رقصیده شد: خندیده شد: اینها هم به همین شکل مجهول ندارن که قابل فهم هست.

به من پیشنهاد یک قراردادی شد I was offered a contract

My father offered me a contract here پدرم پیشنهاد یک قراردادی رو به من داد

My cassette was recorded نوارم ضبط شد

I am sure I recorded the cassette من مطمئنم که نوار رو ضبط کردم

This unit was taught این بخش درس داده شد

My teacher was taught this unit معلمم این بخش رو درس داد

جمله مجهول می تونه منفی هم باشه: (هرچی که "نشد" بشه)

مثال: در قفل نشد the door wasn't locked

You didn’t invite me تو من رو دعوت نکردی

You didn’t invite me last year تو من روپارسال دعوت نکردی

You weren’t invited last year پارسال دعوت نشدی

Your ticket wasn’t reserved بلیطت رزر نشد

I didn’t reserve your ticket من بلیطت رو رزرو نکردم

مجهول می تونه سوالی هم باشه

Was your brother invited?برادرت دعوت شد

 Did your brother invite you? برادرت تو رو دعوت کرد

گم کردن و از دست دادن (loose)

Loose lost lost

Was your husband lost at the party last night? شوهرت تو مهمونی گم شد

Did you loose your husband last night? تو دیشب شوهرت رو گم کردی

Where did you loose your husband? کجا شوهرت رو گم کردی

Where was your husband lost? شوهرت کجا گم شد

Where did you find your cheque? تو چکت رو کجا پیدا کردی

Where was your cheque found? چکت کجا پیدا شد

Why did you offer me this contract? تو چرا این پیشنهاد رو به من دادی

Why were you offered this contract?چرا این قرار داد به شما پیشنهاد شد

Was the door locked? در قفل شد

Did you lock the door? در رو قفل کردی

پس بنابراین هرچی "شد" داریم، مجهول است

Who attacked you? کی بهت حمله کرد

دقت کنیم که فاعل نداشت ولی جمله معلوم بود

Who did you attack? تو به کی حمله کردی

Who was attacked? به کی حمله شد

Who killed your brother? کی برادرت رو کشت

Who did your brother kill? برادرت کیرو کشت

Who was killed? کی کشته شد

Who killed?  کی کشت

Who killed your brother? کی برادرت رو کشت

Who invited you? کی تورو دعوت کرد

Who did you invite? تو کیرو دعوت کردی

Who was invited? کی دعوت شد

در این بخش یک مکالمه کار می شود

Director کارگردان. مدیر

Director of school مدیر مدرسه

This story is about the director of a school این دستان درباره یک مدیر مدرسه است

He was walking along the street yesterday

When suddenly he was attacked by someoneبهش حمله شد

Now he is bedridden in the hospital الان در بیمارستان بستری هست

The police are asking him some questions about what happening پلیس داره

Last night at 9.18 the director of the school was walking from the office to his car when he was attacked from behind

The attacker hit the director on the head

The police think the attacker was student. Maybe the girl student

The police are going to interview every student in the school

ََA policeman interviewed the director in the hospital last night

Well Mr. Snow, what can you remember about the attack?

Well, I was working late yesterday evening

What time did you leave the office?

About a quarter past nine 

Are you sure?

Yes. I looked at my watch

What did you do then?

Well I locked the door, then I was walking to my car when somebody hit me on the head.

Did you see the attacker?

No he was wearing a stocking over his head

Sorry Mr. Snow

How did you break your leg?

When they were putting me in the ambulance they droped me

 

دیشب مدیر مدرسه داشت از دفترش میرفت به سمت ماشینش که یهو از پشت بهش حمله شد

Last night at 9.18 the director of the school was walking from the office to his car when he was attacked from behind

حالا به این جمله توجه کنین: دیشب مدیر مدرسه به طرف ماشینش می رفت که یهو یکی از پشت بهش حمله کرد

Last night at 9.18 the director of the school was walking from the office to his car when somebody attacked him from behind

در واقع مجهول رو معلوم کردیم

چه اتفاقی افتاد what happened?

What happened to the director last night? چه اتفاقی برای مدیر افتاد

دقت کنیم که قرار نیست حروف اضافه همان معنایی که در فارسی به ذهن ما میر سه رو در انگلیسی هم داشته باشه. برای مثال در همین جمله حرف اضافه happen ، to هست

What happened to you? چه اتفاقی برای تو افتاد

Who was attacked last night? به کی دیشب حمله شد

Who attacked the director? کی به مدیر حمله کرد

Where did the man attack the director? مرده کجا به مدیر حمله کرد

When did the man attack the director? مرده کی حمله کرد

When was the director attacked? کی به مدیر حمله شد

 How was the director attacked? چجوری به مدیر حمله شد

How did the man attack the director? مرده چجوری به مدیر حمله کرد

نکته مهم: خاصیت زدن ها. همانطور که قبلا اشاره شد بلافاصله بعد از فعلی که به معنای زدن باشد اسم فردی که بهش ضربه خورده می آید

The attacker hit the director on the head زد تو سر مدیر

بنابراین به این شکل بیان نمی شود که مثلا The attacker hit on the head of the director  یا حتی The attacker hit on the director's head

My father hit me on the head پدرم زد تو سر من

My mother hit my father on the back مادرم زد تو کمر بابام

Why did you hit me on the head yesterday? تو چرا زدی تو سر من

How did your mother hit your father on the back? مادرت چجوری زد تو کمر بابت

I was hit on the head تو سرم زده شد

جمع پلیس میشه the Police

یه پلیس میشه a police man

The police think the attacker was student. Maybe a girl student

 پلیس ها فکر میکنن The police think

The police thought پلیس ها فکر کردن

The police are thinking پلیس ها دارن فکر می کنن

The police were thinking پلیس ها داشتن فکر می کردن

What do the police think about this attack?پلیس ها در رابطه با این حمله چی فکر می کنن

What did the police think about this attack?پلیس ها در رابطه با این حمله چی فکر کردن

My father thinks I am lazy. پدرم فکر میکنه که من تنبلم

Why does your father think I am lazyچرا پدرت فکر میکنه من تنبلم

Why do the police think the attacker was the student? چرا پلیس ها فکر می کنن که حمله کننده دانش آموز بود

Why does your mother think, I am pregnant? چرا مادرت فکر میکنه که من حامله هستم

I am guilty من مقصرم

My husband is guilty شوهرم مقصره

My brother is not guilty برادرم مقصر نیست

I am not guilty من مقصر نیستم

Why does your mother think I am guilty چرا مادرت فکرمیکنه من مقصرم

The police are going to interview every student in the school

پلیس ها میخوان با همه دانش آموزا مصاحبه کنن

در این جمله دقت کنیم که کلمه every student به معنای همه دانش آموزان بود ولی با تکیه بر اینکه با تک تک آنها مصاحبه می شود و الا به صورت all the student  بکار می رفت

What are they gonna do with every student? اونها با همه دانش آموزا میخوان چی کار کنن

As far as I know

They are gonna banish himمیخوان تبعیدش کنن

They are gonna arrest himمیخوان دستگیرش کنن

Are the interviewing them با هاشون مصاحبه می کنن

A policeman interviewed the director in the hospital last night

Who was interviewed in the hospital? تو بیمارستان با کی مصاحبه شد

Who interviewed the director last night? کی با مدیر دیشب صحبت کرد

Who did the police man interview? پلیس با کی مصاحبه کرد

Where was the director interviewed? مدیر کجا باهاش مصاحبه شد  

Where did the police man interview the director? پلیس کجا با مدیر مصاحبه کرد

When was the director interviewed? کی با مدیر مصاحبه شد

Were you interviewed last night? با شما هم دیشب مصاحبه شد

Did you interview anyone last night? با کسی هم دیشب مصاحبه کردی

What can you remember about the attack?در رابطه با حمله چی می تونی به یاد بیاری

همانطور که قبلا هم بیان شده همه جا به جای can و could می توانیم do و does استفاده کنیم. در مثال بالا: چی می تونی به یاد بیاری

What do you remember چی به یاد میاری. در واقع استفاده ازcan  تنها برای تاکید بیشتر است.

What do you remember about this happening?در مورد این اتفاق چی یادت میاد

What do you remember about this event? در مورد این واقعه چی یادت میاد

What do you remember about this disaster? در مورد این فاجعه چی یادت میاد

What do you remember about me? در مورد من چی یادت میاد

What do you remember about your ex-husband? در مورد شوهر سابقت چی یادت میاد

Do you remember anything about me? چیزی راجع به من یادت میاد

Do you remember anything about this happening? چیزی راجع به این اتفاق یادت میاد

What do you remember? چی یادت میاد

What can you remember about this happening? در مورد این اتفاق چی می تونی یادت بیاری

در این بخش نکات بسیار مهمی وجود دارد که حتما بایستی به آن توجه کنیم

I was working late yesterday من دیشب تا دیروقت داشتم کار می کردم

I worked late yesterday من دیشب تا دیروقت کار کردم

My brother was working late last night برادرم دیشب تا دیروقت داشت کار می کرد

My brother was watching film late last night برادرم تا دیروقت داشت فیلم تماشا می کرد

I was cooking in the kitchen late last night دیشب تو آشپزخونه تا دیروقت داشتم آشپزی می کردم

I have got some guests for the breakfast برای افطار مهمون دارم

I was working with the computer until 2 o’clock last nightدیشب تا ساعت دو داشتم کامپیوتر کار می کردم

My father was listening to your cassette until 10 o’clock last night پدرم دیشب تا ساعت 10 داشت به نوارهای شما گوش می کرد

I was thinking about you until 4 o’clock last night تا ساعت 4 داشتم به تو فکر می کردم

Fight مبارزه کردن

Quarrel  دعوا کردن

We were quarreling until 2 o’clock last night ما دیشب تا ساعت 2 داشتیم دعوا می کردیم  

My husband was hitting me until morning شوهرم تا صبح داشت میزدم

Why did you come back so late last night. I was worried about youچرا دیشب دیر برگشتی خونه من نگرانت بودم

What shall I do چی کار کنم

I was teaching in the class until 10 o’clock last night دیشب تا ساعت 10 تو کلاس داشتم تدریس می کردم

What time? چه ساعتی

Until what time? تا چه ساعتی

Until what time were you working last night? تا چه ساعتی دیشب داشتی کار می کردی

Until what time was your fiancé teaching in the class? تا چه ساعتی نامزدت تو کلاس تدریس می کرد

Until what time were you working? تا چه ساعتی داشتی کار می کردی

Until what time did you work?  تا چه ساعتی کار کردی

تا چه ساعتی داشتی کار می کردی رو یاد گرفتیم. حالا " تا کی داشتی کار می کردی؟ " لطفاً در رابطه با این سوال فکر کنین

شما می تونین پاسخ های خودتون رو به صورت کامنت در این بخش بیارین تا در مورد اونها بحث کنیم. به نظر آقای میرزایی کسانیکه بتونن به این سوال جواب بدن حتما زبان خوبی دارن و درواقع یکی از ملاک های تشخیص فردی قوی در زبان انگلیسی پرسش در خصوص این جمله استمتفکر

 I was working late yesterday

What time did you leave your office?

Why did you leave the office so late? I was worried about you شما چرا دیر اداره رو ترک کردی من نگرانتون بودم

I left the office after you. It was 10 o'clock من بعد از تو اداره رو ترک کردم ساعت 10 بود

Are you sure about the time? در مورد زمان مطمئنی

I am sure. I was looking at my watch مطمئنم چون من داشتم به ساعتم نگاه می کردم

Did you look at your watch at that time? ببینم شما همون لحظه به ساعتت نگاه کردی یا نه

 I am sure it was nine. Because I looked at my watch مطمئنم که 9 بود چون به ساعتم نگاه کردم

What did you then? بعدش چیکار کردی

سعی کنیم این جمله رو همیشه سریع بیان کنیم What did you then

I locked the door در رو قفل کردم

Did you see the attacker? حمله کننده رو دیدی

Did you see anyone? کسی رو دیدی

Was anybody seen in the street last night? کسی تو خیابون دیده شد

Did you see anybody in the street last night? تو کسی رو تو خیابون ندیدی

Every where was dark. No body was seenهمه جا تاریک بود. کسی دیده نشد

I just saw his shadowمن فقط سایش رو دیدم

دومین جمله مهم

یک سری افعال ایستایی که قبلا گفته شد( دارم داری و گذشته، داشتم و داشتی ) نمیگیره که متاسفانه اکثرا دانشجوها به اشتباه  به گذشته یا ماضی نقلی  می گویند

What are you wearingچی پوشیدی

What were you wearing چی پوشیده بودی

Why was your mother wearing a scarf? چرا مادرت روسری سرش کرده بود

I didn’t see the attacker?من حمله کننده رو دیشب ندیدم

He was wearingپوشیده بود

Stockingجوراب زنونه

He was wearing a stocking over his head روی سرش یه جوراب زنونه پوشیده بود

What was he wearing over his head? چی رو سرش پوشیده بود

Why were you wearing a mask last night چرا ماسک زده بودی?

Why did you wear a mask last night? چرا ماسک زدی

 نکته دیگه در این مکالمه: از آنجایی که مدیر متوجه نشد که حمله کننده مرد بوده یا زن از ضمیر He استفاده می کند

حال به سومین و مهمترین نکته در این مکالمه توجه کنید:

How did you break your leg چطوری پاتون شکست

Break شکوندن

اگر بخواهیم که مستقیما ترجمه کنیم " چطوری پات رو شکوندی" در واقع باید می پرسید چطوری پاتون شکسته شد how was your leg broken  ولی این موارد رو باید تنها حفظ کرد استثنا برای شکستگی ها و دیگری برای رگ به رگ شدن و پیچ خوردن که علی رغم اینکه می بایست مجهول ساخته بشوند و اکثرا در تست ها هم میاید، به صورت معلوم بیان می شود.

I broke my leg پام شکست

I broke my head سرم شکست

I broke my hand دستم شکست

My mother broke her leg مادرم پاش شکست

My mother broke her head مادرم سرش شکست

My father broke his leg پدرم پاش شکست

How did you break your leg? چجوری پات شیکست

Sprainپیچ خوردن

How did you sprain your neckگردنت چجوری رگ به رگ شد

How did you sprain your ankle مچ پات چجوری رگ به رگ شد

When they were putting me وقتی داشتن من رو میزاشتن

When they put me وقتی اونا من رو گذاشتن

They dropped me من رو انداختن

Drop me من رو بنداز

Drop your gun اسلحت رو بنداز

Drop your knife چاقوت رو بنداز

I dropped it انداختمش

Proverb:

 ‍Cut your coat according to your clothپاتو به اندازه گلیمت دراز کن  

 Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai,مهران میرزایی

  نظرات ()
(مقدماتی-درس شانزدهم) نویسنده: بابک مهدی زاده رحیمی - ۱۳٩۳/۳/٧

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید لطفا اینجا کلیک کنید

این درس به تدریج کامل خواهد شد

قبل از شروع درس شانزدهم، لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین: 

سعی کنین از روی بخش فارسی، قسمت انگلیسیش رو بگین.

Why don’t you speak with your father about my problem?

 چرا راجع به مشکل من با پدرت صحبت نمی کنی

Is anything wrong? Why are you crying?چیزی شده چرا داری گریه می کنی

I have got a pain  درد دارم – ache باید همرا با یکی از اعضای بدن باشد

I have got a contraction درد زایمان دارم

Why don’t you take her to the doctor? چرا نمی بریش دکتر؟

I am speaking to you later .I have got some problem بعدن باهات صحبت می کنم مشکل دارم

Is it ok if I come with you اشکال نداره همراه شما بیام

Are you free to speak together about my problem بیکاری باهم صحبت کنیم

Are you sure your father was in Iran last week? مطمئنی پدرت هفته پیش ایران بود

How long were you bedridden in the hospital? چه مدت در بیمارستان بستری بودی

As far as I remember I was bedridden in hospital for 2 days

تا انجایی که یادمه دو روز در بیمارستان بستری بودم

Did you have any problem in this respect شما در این زمینه مشکلی داشتید

What kind of problem did you have before your retirement?

چه نوع مشکلاتی قبل از بازنشستگی تان داشتید

What are you talking about? I don’t understand your meaning را جع به چی حرف می زنی منظورتو متوجه نمی شم

Your father usually comes here by taxi, why did he come here by metro yesterday?

پدر شما همیشه با تاکسی می آد اینجا چرا دیروز با مترو اومد

How long ago did you apply for immigration to Canada? چندوقت پیش برای مهاجرت به کانادا اقدام کردید

Why don’t you hire a lawyer چرا وکیل نمی گیری

As far as I know your husband likes this job why is he gonna resign? تا اونجایی که می دونم شوهرت شغلشو دوست داره چرا می خواد استعفا بده

It is none of my business, why don’t you ask himself به من چه ربطی داره چرا از خودش نمی پرسی

I would like some information about your tours to Mecca

What kind of information would you like?

 

درس 16:

To be +on+ a fast

I am on a fast من روزه هستم

I go on a fast من روزه می گیرم

Why don’t you go on a fast چرا روزه نمی گیری

conversation:

Good afternoon Mr. Sneap

Good afternoon Ms.wild

Did you finish those letters?

Yes sir I typed them and signed them for you

Did you photocopy them?

Yes sir, I photocopied them and posted them for you

Did Mr. Jackson arrive?

Yes sir

What time did he arrive ?

About 2 o'clock sir, but he didn’t stay

What did he want?

I didn’t ask sir

Did you telephone Ms.smeet

Yes I did but she wasn’t in the office

And did you reserve a table at Mario's restaurant

Yes sir I reserved the table for 2

Good. Did Lolo telephone?

Yes sir

When did you finish those letters?

Why did you finish the letter so late? I needed them for the meeting

I stayed here for your sake late last night and finished the letters من بخاطر تو دیشب تا دیروقت موندم اینجا و نامه ها را تمام کردم

Thanks god finally I finished this project yesterday خدارو شکر بالاخره این پروژه رو دیروز تموم کردم

How long ago did you finish the letters? چند وقت پیش نامه ها رو تموم کردی

Who says I didn’t finish the letters? کی میگه نامه ها روتموم نکردم

Don’t worry I am gonna work over time tonight and finish the letters

می خوام امشب اضافه کاری کنم و نامه ها رو تموم کنم

Did you finish those letters? نامه ها رو تموم کردی

How are you gonna finish the letters چجوری می خوای نامه ها رو تموم کنی

They are a lot خیلی اند

Sign (n) علامت

Sign (v) امضا کردن

Signature (n) امضا

My father needs your signature پدر من امضای شما رو نیاز داره

How long ago did you sign my request چند وقت پیش درخواست منو امضا کردی

Why did you sign my letter without my permission? چرا نامه های من را بدون اجازه من امضا کردی

Let فعل است  اجازه دادن-

Permission اسم است

Why did you type the letters without my permission?

Who signed the letters کی نامه ها را امضا کرد

Who did sing

Who called you last night? کی به تو زنگ زد

Who did call last nigh? تو به کی زنگ زدی

Who invited you? کی دعوتت کرده

Who did you invite?

Who spoke to you in this respect?

Who did you speak with?

Who's cell phone is ringing? موبایل

Who signed the letters on behalf of the chairman کی نامه ها را از طرف هیئت مدیره امضا کرد

Manager مدیر عامل/ Capitan mr. smeet

I am fully tiedup could you sign the letters of behalf of my father

 من سرم شلوغه می شه نامه ها را از طرف پدرم امضا کنید

I am at the meeting shall I sign the letters on behalf of your father

من در جلسه هستم. نامه هار را از طرف پدرت امضا کنم؟

Why did you sign the letters on behalf of the chairman?

Why are you goanna sale the house? چرا می خوای خونه رو بفروشی

It is none of your business; I have got deputy on behalf of my husband

من از طرف شوهرم وکالت دارم

Deputy وکالت داشتن

Why did you type the letters whit out my permission?

Are you typing the letters?

By your leave با اجازه شما

Permission  در جمله به کار می رود

Did you copy the letters? نامه ها را کپی کردی

How long did it take you to type the letters? چقدر طول کشید نامه ها را تایپ کنی

How did you copy the letters? چه جوری نامه ها را کپی کردی

Who copied the letters for you? کی نامه ها را کپی کرد

How long ago did you post the letters? I didn’t receive them چند وقت پیش نامه ها را پست کردی من دریافت نکردم

Did Mr. Jackson arrive ?

Arrive رسیدن. تشریف آوردن (بسیار مودبانه)

Why did you arrive so late he died last night چرا اینقد دیر اومدید اون مرد

When your father arrived I was at the meeting وقتی پدرتان تشریف آوردن من در جلسه بودم

Why you didn’t stay here?  I came back for your sake چرا نموندی من بخاطر تو برگشتم

Why are you worried about tearing this paper پاره کردن

We had a good time last night. Why didn’t you stay here?

He didn’t stay, what shall I do نموند دیگه چی کار کنم

He didn’t have time وقت نداشت

He hasn’t got time وقت نداره

Don’t disturb me I haven’t got time مزاحم نشو من وقت ندارم

I didn’t have time to read your letters

I didn’t have time to iron your cloths وقت نداشتم لباساتو اتو کنم

I didn’t have time to pick you up وقت نداشتم بیام دنبالت

I didn’t have time to memories my conversation وقت نداشتم مکالممو حفظ کنم

I didn’t have time to cook the breakfast /visit your mother/have a shower

Did you have time to take your sister to the doctor then you didn’t have time to visit my mother?!! وقت داشتی خواهرتو ببری دکتر ولی وقت نداشتی به مادرم سر بزنی

I would like=I want من میخوام

I wanted من خواستم

I am goanna

I was goanna

Your father called me last night, what did he want? پدرت دیشب به من زنگ زد چی می خواست

He wanted his money پولش رو میخواست

Why didn’t you ask her name?

I asked his email last night. that is enough  من ایمیلشو پرسیدم کافیه

Did you ask him anything about me? درباره من چیزی ازش پرسیدی

Did you telephone/call your fiancé? He wanted to speak with you

به نامزدت زنگ زدی می خواست باهات صحبت کنه

I called him 10 times last night, he didn’t answer me

Did you reserve a table at the Sheraiton Hotel?

Which hotel did you reserve a table?

Why don’t you reserve a room at Sungate?

How long ago did you reserve this room?

I reserved the table for 4 یه میز چهار نفره رزرو کردم

Why did you reserve the table for 3 we are 4 چرا میز سه نفره رزرو کردی ما چهار نفریم

Did your mother telephone? I wanted to speak with her مادرت زنگ زد می خواستم باهاش حرف بزنم

Did any body call for me ? کسی برای من زنگ زد

ماضی استمراری:

داشتم، داشتی...

What were you doing داشتی چی کار می کردی

What was your mother doing مادرت داشت چی کار می کرد

Where were you? I was cooking داشتم اشپزی می کردم

To  پلی است که دو فعل را به هم یا یک فعل را به یک جمله وصل می کند

پلی که دو جمله را به هم وصل می کند. شامل who، where،when ، which/what

Peter is the boy who I saw him yesterday

Paris is a city where a lot of passenger usually go every year

Last Monday was a day when I came here

This ring is which/what I bought you last year

I was watching TV when my mother arrived داشتم تلوزیون تماشا می کردم که مادرم اومد

I was watching TV , smoking cigarette, speaking to my mother when your mother nagged the door

I was walking along the street / thinking to myself when your father saw me /some body called me داشتم توی خیابون راه می رفتم/ با خودم حرف می زدم که پدرت منو دید/ یکی منو صدا زد

I was walking along the street looking at shop windows when I saw my friend on the window  داشتم توی خیابون راه می رفتم و ویترین مغازه هارو می دیدم که دوستمو توی ویترین دیدم

I was laughing on the street when suddenly I heard an accident

I was whistling when suddenly I heard 5 shout داشتم سوت می زدم یهو صدای 5 تا شلیک شنیدم

I saw your friend in the pool of blood دوستتو غرق خون دیدم

I was thinking to my teacher when suddenly some body taped me on the shoulder

Hit ضربه زدن

Bit مشت زدن

Nag ضربه زدن در

Tap

Kik با پا ضربه زدن

My father hit me on the head, hit me on the back  زد به کمرم

پنج فعل ایستایی:

Seat ,stand, lie, queue, wait, wait for

I was standing at the door, smoking cigarette when suddenly I saw my father

I was seating in the class, cheating when suddenly my teacher taped me on the shoulder

Proverb:

Charity always begins at home چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه

 Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai,مهران میرزایی

  نظرات ()
مطالب اخیر sdfdsa (پیشرفته 1- درس پانزدهم) gonna be- To be +supposed to-able to do(پیشرفته 1- درس چهاردهم) Can I rely on you(پیشرفته 1-درس سیزدهم) (پیشرفته 1-درس دوازدهم) (پیشرفته 1-درس یازدهم) (پیشرفته 1-درس دهم) (پیشرفته 1-درس نهم) (پیشرفته 1-درس هشتم) (پیشرفته 1-درس هفتم)
کلمات کلیدی وبلاگ مقدماتی (۱٩) پیشرفته 1 (۱٦)