بابک مهدی زاده رحیمی
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آرمان پویش (Arman Pouyesh ) (وبلاگ آموزش زبان انگلیسی)
(مقدماتی-درس پانزدهم) نویسنده: بابک مهدی زاده رحیمی - ۱۳٩۳/٢/٢٤

 What kind of problem did you have on the journeyچه مشکلاتی در سفر داشتید 

I didn’t have any serious problem, I only had some problems with my brother من مشکل جدی نداشتم فقط یه مشکلاتی با برادرم داشتم

Did you have a good time on the journey with out me?  مسافرت بدون من بهت خوش گذشت؟

I thought of you. I had a very good timeجات خالی به من خیلی خوش گذشت

Are you sure your father was bedridden in hospital, I saw him last week مطمئنی پدرت بیمارستان بستری بود؟ من هفته پیش دیدمش

Are you going to the north again, I am coming with you دوباره می ری شمال من باهات می آم

What are you talking about? I don’t understand your meaning راجع به چی حرف می زنی منظورتو نمی فهمم

How long ago did you apply for immigration to Canada چند وقت پیش برای مهاجرت به کانادا اقدام کردید

I hired a lawyer last year من پارسال یه وکیل گرفتم

You are off-color did you take your tablet? رنگت پریده قرصاتو خوردی

I took a painkiller but it wasn't effective یه مسکن خوردم ولی موثر نبود

did you speak with your father about our marriage?با پدرت راجع به ازدواجمون صحبت کردی

I spoke with him 10times, but he didn’t answer me ده بار باهاش صحبت کردم ولی جوابمو نداد

Do you ever speak with your father about your problem هیچوقت با پدرت راجع به مشکلاتت صحبت می کنی

Why don’t you consult with him چرا باهاش مشورت نمی کنی

Was your journey to London comfortable مسافرتت به لندن راحت بود

Why don’t you have a shave ? چرا اصلاح نمی کنی

What are you talking about I had shave twice راجع به چی صحبت می کنی من دو بار شیو کردم

As far as I know your father never has a shave تا اونجایی که می دونم پدرت هیچوقت شیو نمی کنه

What's wrong with you? Why are you shouting? چی شده چرا داد می زنی

Do you ever come to the class late هیچوقت دیر می آی

Why are you so late I am worried about you چرا اینقد دیر کردی نگرانتم 

Was your father with you on a trip پدرت پیشت بود توی مسافرت

It is non of my business why don’t you speak with him به من چه چرا از اون سوال نمی کنی

I am fully tied up I am speaking with him later سرم شلوغه بعدن باهاش صحبت می کنم

Does your father know I invited him? پدرت می دونه من دعوتش کردم

I didn’t call him last night دیشب بهش زنگ نزدم

What kind of problem did you have before your journey? قبل از مسافرتت چه مشکلی داشتی

Why don’t you repeat after me? چرا بعد از من تکرار نمی کنی

Did you have whale of a time on the journey مسافرت بهت حال داد

How long ago did you have a bath چند وقت پیش دوش گرفتی

Which department do you work in? توی کدوم قسمت کار می کنی

Does your husband work for a foreign company شوهرت توی شرکت خارجی کار می کنه

Why don’t you resign you have got a so many problem چرا استعفا نمی دی اینهمه مشکل داری

I would like some information about your flight یه سری اطلاعات راجع به پروازتون می خوام

I gave you all the information last night what shall I say من همه اطلاعاتو دیشب دادم. چی بگم

When are you paying back my money, my father needs it کی پولهای منو پس می دی پدرم این پولها رو نیاز داره

I am paying it back tomorrow  فردا بهت پس می دم

What are you talking about, I paid back all your money last week.

راجع به چی حرف می زنی من همه پولتو هفته پیش پس دادم

How long does it take you to memories the conversation? چقدر طول میکشه که مکالمه رو حفظ کنی؟

Do you often memories conversation by listening or writing.

 مکالمه رو بیشتر با گوش دادن حفظ می کنی یا با نوشتن

As far as I know she never listens to her cassette

 تا اونجایی که من می دونم اون هیچوقت به نوارهاش گوش نمی ده

Did you invite your colleague last night? برادرتو دیشب دعوت کردی

Why don’t you invite your brother he likes you best  چرا برادرتو دعوت نمی کنی اون تورو از همه بیشتر دوسداره

 

درس 15

Every Saturday Mr. brown goes to the town. He went to town last Saturday; he usually has a drink in the pub with his friends. Last Saturday he had 4 or 5 drinks. After the pub he usually goes to the supermarket and gets the food for his wife.  he usually comes home on foot. Last Saturday he came home by taxi, his wife was very angry.

John is that you?

Yes I came back

Did you come home by taxi?

Yes dear the bags were very heavy

Did you get everything?

Yes dear I got every thing

Nearly everything? تقریبا

Yes dear I went to the butchers but they didn’t have any stake

they didn’t have any stake?

No dear so I got some hamburger

Did you go to the bakers?  نانوایی

Yes dear I didn’t get any bread

You didn’t get any bread?

No dear they didn’t have any bread, so I got some rolls نون ساندویجی

How many rolls did you get?

I can't remember dear

John

Yes dear

Did you go to the pub again?

Yes dear

How many drinks did you have?

Only 4 or 5 dear, small ones

 

Why does he go to the town every Saturday?

When is he going to town? کی می ره شهر

When are you going to town? I need some thing

When do you go to town?

How often do you go to town? چند وقت به چند وقت می ری

Do you ever go shopping? شما هیچوقت خرید می ری؟

Go shopping خریدرفتن

How often does your mother go shopping مادرت چند وقت به چندوقت می ره خرید

Why don’t you go shopping, we haven’t got any thing for dinner چرا خرید نمی ری

I am fully tied up, I am going shopping after the office سرم شلوغه بعد از اداره می رم خرید

Why did he go to town last Saturday?چرا رفت خرید

How long ago did he go to town? چند وقت پیش

Did you go shopping yesterday? I have got some guess دیروز خرید رفتی من مهمون دارم

My father often goes shopping but I went shopping yesterday بیشتر پدرم می ره

 

Have a drink مشروب خوردن

Drink نوشیدن

 

Where does he usually have a drink? معمولان کی مشروب می خوره

Do you ever have a drink اصلان مشروب می خوری

Who does he often have a drink with? اون بیشتر با کی مشروب می خوره

Where does your husband usually have a drink? شوهرشما بیشتر کجا مشروب میخوره

As far as I know my husband never has a drink, he some times has a drink at the parties

تا اونجایی که من می دونم شوهر من مشروب نمی خوره بعضی وقتا توی مهمونی می خوره

Does your husband often have a drink with you or his friends? شوهرت بیشتر با تو مشروب میخوره یا دوستاش

Who do you often have a drink with? بیشتر با کی مشروب می خوری

I only have a drink on my trips من فقط در مسافرت ها مشروب می خورم

 

How many drinks did he have چند تا مشروب خورد

Did you have a drink last nigh? دیشب مشروب خوردی

Why did you have a drink at the party last nigh ?

Who says I had a drink last night? کی میگه من دیشب مشروب خوردم

You had a lot of drinks last night. You were drank last nigt مست بودی

I didn’t have a drink last night, why don’t you ask my father? He was with me

You had a lot of drink last night, you were dead drank پاتیل

My brother never has a drink, last night he had 2 or 3 drinks دیشب دو سه تا شات زد

Where does he go after the pub بعد از میخونه کجا می ره

Does your husband ever go anywhere after the office شوهر شما بعد از اداره اش جایی می ره

He often visits his mother بیشتر وقتا به مادرش سر می زنه

He gets the food for his wife گرفتن/ he buys the food for his wife خریدن

What does he get for his wife?

Why don’t you buy a present for me?  کادو/حاضر بودن

Does your husband ever buy a present for you?

I always forget her birthday , he often buys a gift for me

He got a food last Saturday شنبه پیش مواد غذایی گرفت

What did he get last Saturday?

Did you get a gift/present for you husband last year?

Why don’t you buy a gift for me?

I bought a ring for you last year من یه انگشتر واست خریدم

He usually comes home on foot. همیشه پیاده می آد خونه

He has got a car, why does he come home on foot? اون که ماشین داره چرا پیاده می اد خونه

Do you often come home on foot or by taxi? بیشتر پیاده می ای خونه یا با تاکسی

Last Saturday he came home by taxi

Why did he come home by taxi? چرا با تاکسی اومد خونه

I came home by metro last week من هفته پیش با مترو اومدم

Why were you angry with me? I didn’t have a drink چرا از دستم عصبانی بودی من که مشروب نخوردم

 Who was she angry with? از دست کی عصبانی بود

Is that your father? پدرته

Yes It is me منم اره

That’s my mother, this is my mother

who is that, who is it?

Why did you come back so late?

When did you come back? I didn’t see you کی برگشتی من تورو ندیدم

I came back for your sake, why are you goanna leave me به خاطر تو

I came back for your father sake به خاطر پدرت

Why did you come home by taxi چرا با تاکسی اومدی

I always come home in my car, yesterday I came home by taxi من همیشه با ماشینم می ام دیروز با تاکسی اومدم

The bags were very heavy, I took a taxi بسته ها خیلی سنگین بودن من تاکسی گرفتم

Did you get/buy every thing I wanted  همه چیزایی که من خواستمو خریدی

 Did you buy everything your father ordered همه چیزایی رو که پدرت سفارش داد خریدی

Why didn’t you get every thing I wanted چرا همه چیزایی رو که خواستمو نخریدی

I bought nearly everything من تقریبان همه چیو خریدم

Which butchers did you go کدوم قصابی رفتی

Which butchers do you get meat کدوم قصابی گوشت می خری

I always buy meat in this butchers, this time I went to the butchers after the crossing این دفعه

What did you buy for dinner tonight واسه شام امشب چی خریدی

Baker نانوا/ bakers نانوایی

What did you buy for the breakfast واسه صبحانه چی خریدی

You didn’t get any bread

How many rolls did you buy?

Did you go to your mother house again دوباره رفتی خونه مادرت

I had 4 or 5 drinks

I only had some small drinks

 

 

  نظرات ()
Past Tense 80%(مقدماتی-درس چهاردهم) نویسنده: بابک مهدی زاده رحیمی - ۱۳٩۳/٢/۱۳

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید لطفا اینجا کلیک کنید

این درس به تدریج کامل خواهد شد

قبل از شروع درس چهاردهم، لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین: 

سعی کنین از روی بخش فارسی، قسمت انگلیسیش رو بگین.

Is there anything wrong? مشکلی هست

Why are you crying? چرا داری گریه میکنی

Help yourself از خودتون پذیرایی کنین

The dinner is getting cold شام داره سرد میشه

I have got a vomit. What shall I do? حالت تهوع دارم. چی کار کنم

Is it ok if I ask you a question? اشکالی نداره من از شما یه سوال کنم

When are you gonna negotiate with this company? کی میخواین با این شرکت مذاکره کنین

I am fully tide up these days. I am sending an email for you.سرم این روزا شلوغه. برات ایمیل می فرستم

Was your brother with you last night? دیشب برادرت پیشت بود

As far as I remember تا اونجا که من یادم میاد

Why were you absent last session? چرا جلسه پیش غایب بودی

She is gonna pick me up. What shall I do? می خواد بیاد دنبالم. چی کار کنم

Wait for me. I am picking you up منتظرم باش. خودم میام دنبالت 

She doesn’t understand my meaning. What shall I do?منظور من رو نمیفهمه. چیکار کنم

Why don’t you speak to him about your problems? راجع به مشکلات چرا باهاش صحبت نمیکنی

Are you free to eat dinner together? بیکاری شام رو باهم بخوریم

Why don’t you eat dinner? I am coming home late tonight چرا شام نمیخوری. من دیر خونه میام

Is it ok if I type the letters now? اشکالی نداره من نامه ها رو الان تایپ کنم

I am answering you later. جوابتو بعدا بهت می دم

Do you ever dictate anything to your secretary? شما هیچ وقت چیزی رو به منشیتون دیکته می کنین

Do you ever wear a tie or a bowtie?شما بیشتر کراوات میزنی یا پاپیون

Which department does your father work in? پدر شما کدوم قسمت کار میکنه

I am gonna fire him. میخوام اخراجش کنم

Why don’t you resign? چرا استعفا نمیدی

Does your husband know I love you best? شوهرت میدونه که من تورو از همه بیشتر دوست دارم

Why were you alone last night? I was at homeچرا دیشب خونه تنها بودی. من خونه بودم

How long does it take you to cook the dinner? چقدر طول میکشه شام رو حاضر کنی

I am very hungry من خیلی گشنمه

Is it ok if I come with you? اشکالی نداره منم همرات بیام

Do you ever dance with a boy at parties? شما هیچ وقت با پسر می رقصی تو پارتی

Why are you gonna breakup with me? چرا میخوای با من بهم بزنی

Why are you gonna cancel the class? چرا میخوای کلاس رو تعطیل کنی

The day after tomorrowپس فردا

Do you ever go on a trip together? شما تا حالا با هم مسافرت رفتین

How often does your father have a shave? چندوقت به چند وقت پدر شما اصلاح می کنه

He hits me twice a day. What shall I do? شبی دوبار منو میزنه. چیکار کنم

Why don’t you get divorce? She likes somebody elseچرا طلاق نمیگیری اون یکی دیگه رو دوست داره

I am broke دست و بالم خالیه

May I borrow 10 pounds until pay day?می تونم 10 پوند تا سر برج ازت قرض بگیرم

I am compensating for you جبران می کنم

 I am angry with your motherاز دست مادرت عصبانیم

Why is she sitting here nagging over and over? چرا نشسته اینجا همش غر میزنه

Where were you early last month? اوایل ماه قبل کجا بودی

Is it ok if I sit here in the nude? اشکالی نداره من اینجا لخت بشینم

Oh dear look at thisخدای من اینجا رو ببین

I haven’t got anything to say چیزی واسه گفتن ندارم

Does your father over sleep in the morning? پدر شما صبح ها خواب میمونه

How often do you visit your mother? چند وقت به چند وقت مادرتون رو می بینی

Why are you gonna cancel the class? چرا میخوای کلاس رو کنسل کنی

It’s the mother's day روز مادره

I am buying a gift for her براش یه کادو میخرم

Do you ever cancel the class for the mother's day? شما هیچ وقت روز مادر کلاس رو تعطیل می کنین

How long does it take you to translate the letter? چقدر طول میکشه که نامه هارو ترجمه کنی

Who was with you when I was bedridden at the hospital?  کی پیشت بود وقتی من تو بیمارستان بستری بودم

Where were you 2 hours ago? I was at the meetingکجا بودی 2 ساعت پیش. من جلسه بودم

Is anything wrong? چیزی شده

There is something wrong.یه مشکلی هست

There is something fishy to doیه کاسه ای زیر نیم کاسه است

What shall I do? چیکار کنم

Do you ever walk after dinner? شما هیچ وقت بعد از شام پیاده روی هم میکنین؟

Does your fiancé often visit you on Fridays or on even day's نامزد شما بیشتر جمعه ها به شما سر میزنه یا روزهای زوج?

I am fully tide up. I am visiting you tonight. من سرم خیلی شلوغه. امشب میبینمت

Who were you with last night? دیشب با کی بودی

Was anyone with you last night? کسیم پیشت بود؟

Who was with you? کی پیشت بود

Who were you with? تو پیش کی بودی

Don’t disturb me. I am gonna get marriedاذیتم نکن. من میخوام ازدواج کنم

I haven’t got anybody except youمن کسی رو بجز تو ندارم

As far as I remember. I was sick for two daysتا اونجایی که یادم میاد دو روز مریض بودم

I was on a trip on August the secondدوم آگوست مسافرت بودم

Were your children with you? بچه ها پیشت بودن

My grand mother was alone مادر بزرگم تنها بود

My children were with her بچه هام پیشش بودن

What kind of car have you got? چه نوع ماشینی داری

I am gonna buy a new oneمن میخوام که یک ماشین جدید بخرم

I would like some information about this model یک سری اطلاعات میخواستم در رابطه با این مدل

Could you take me to the nearest hotel? میشه من رو به نزدیک ترین هتل ببرین

I am a little bit late یکم دیرمه

Have you got any luggage? چمدون ممدونم دارین

How many brothers have you got? چند تا برادر داری

Have you got anything to say? چیزی برای گفتن داری

I was absent last week. I have got some questios من هفته پیش غایب بودم. چند تا سوال دارم

Shall i ask? بپرسم

She never answers youاون هیچ وقت جوابتو نمیده 

Why are you asking her? چرا داری ازش سوال میپرسی

Does your father often have a shower in a day? پدر شما در روز زیاد دوش میگیره

 

درس 14:

Fill the American astronaut is talking to a reporter, about his journey to the moon

Astronaut   فضا نورد

Journey (n) سفر دریایی و هوایی / go on a journey (v)

Trip (n) همه نوع سفر / go on a trip (v)

Travel (n,v) هم اسم است و هم فعل

 

Did you have any problems on the journey?

We didn’t have any serious problems but It certainly wasn’t a holiday

Of course not

We didn’t have a wash or a shave for two weeks

Really?

Yes it wasn’t very comfortable

What about food? Was that a problem اونم مشکلی بود

Well we didn’t have any normal food

What did you have?

We had some food tablet قرص غذایی

Are you going to the moon again ?

I hope so, it was wonderful

 

Who is he talking to?

Who are you talking to?

Who is your mother talking you?

Are you talking to me? با من داری حرف می زنی

Why are you talking to me I haven’t got any information,

Who shall I talk with?

I am sure your mother is talking with some one

It is none of my business به من چه

It is none of your business به تو چه

Present tense

Past tense

Close

Closed

Lock

Locked

Finish

Finished

Kill

Killed

Eat

Ate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present tense

Past tense

See

Saw

Speak

Spoke

Tell

Told

Go

Went

Eat

Ate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I saw your father last night

Your mother spoke to me last night مادرت دیشب بامن صحبت کرد

Don’t worry about my fiancé he ate his dinner اون شامشو خورد

As far as I know my brother locked the door برادرم در را قفل کرد

My father applied for immigration last year

 

I saw your brother last night; did you see my brother last night?

Did your mother speak to you?

Did your brother eat dinner?

Did your husband lock the door?

I didn’t call your mother last night

My father didn’t eat dinner at the party

 

I have got some problems من مشکل دارم

I had some problems من مشکل داشتم

 

Have you got any problems? مشکلی داری

Did you have you any problem? مشکلی داشتی

 

I didn’t have any problem.

 

My mother has got some problems

My mother had some problems

Has your mother got any problem?

Did your mother have any problems?

My mother hasn’t got any problem.

My mother didn’t have any problem

 

Did you have any problem on journey to Paris? 

Has your father got any problem on journey to Manchester?

Did your father have any problem on journey to Manchester?

Did you have any problem with your husband's family before your marriage?

I didn’t have any problems with them, but his mother has got some problems with me

Did you have any problems in this respect? در این زمینه

What kind of problems did you have in this respect?

Your mother hasn’t got any serious problems, why don’t you take her out?

I didn’t have any serious problems on the journey, shall I describe it for you? تعریف کنم براتون

Explain توضیح دادن

Was last Monday holiday? دو شنبه پیش تعطیل بود

 

Have a shave

Have a bath

Have a shower

Have a good time

Have an accident

Have a wash  شستشو کردن

Wash up ظرفشوری کردن

How long they didn’t have wash or a shave?

Did you have a shower before the party?

I was at home, I had a shower for twice

How often does your husband have a shave?

My brother has a shave every other day, he had a shave yesterday

How long ago did you have a shower? چندوقت پیش

As far as I remember I had a shower 3 years ago

Why did you have an accident on the road yesterday?

How did you have an accident, you can drive? چجوری تصادف کردی تو رانندگی بلدی

I am sure you had an accident before the crossing قبل از چهارراه

Did you have a good time بهت خوش گذشت

Did you have a good time without me? بدون من بهت خوش گذشت

Did you have a good time on the journey/holiday/at the party?

I didn’t have a good time but my mother had a good time به من خوش نگذشت ولی به مادرم خوش گذشت

Did you have a whale of a time بهت حال داد

I had a whale of a time last night

I had a good time last night

I thought of you last night جات خالی

 

Was your hotel in Manchester comfortable?

Did you have any problems with food?

What kind of problems did you have with food?

What did you have as food?

We didn’t have any safe food, all the food were decayed  فاسد

You are off color is anything wrong?

I have got temperature تب دارم

Why don’t you take a tablet?

I took a aspirin before dinner but it wasn’t effective موثر نبود

 

I hope so امیدوارم اینطوری باشه

I think so فک می کنم اینطوری باشه

God willing به امید خدا

Proverb:

"Come off your high hours " تند نرو پیاده شو باهم بریم

 

 

Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai,مهران میرزایی

  نظرات ()
Past 20%(مقدماتی-درس سیزدهم) نویسنده: بابک مهدی زاده رحیمی - ۱۳٩۳/٢/٢

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید لطفا اینجا کلیک کنید

قبل از شروع درس سیزدهم، لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین:

I haven’t got any thing to say

I have got vomit is it ok if I cancel the class?

When are you gonna pick up your mother? She is waiting for you?

As far as I know she is gonna resign for ever

My father needs this letters how long does it take you to type them?

Don’t worry it doesn't take so long I am calling you later

Why are you gonna fire me? I haven’t got any problems with you

Here is your passport. Have you got anything to declare?

I have got a lot of things to declare, I am speaking to you later

Does your husband ever oversleep in the morning?

Do you often come to the office by taxi or metro?

As far as I know my father has got a car but he often come here by metro

Why are you gonna divorce me? I am giving you every thing you want

What's wrong with you? Why are you sitting here nagging over and over?

Where shall I sit? There aren’t any seats here

We haven’t got any thing to eat, is it ok if I serve left over?

Don’t wait for me I am eating dinner out I have got some guess

I can't do anything, could you show me the ropes please?

Does your mother know I am engaged?

She doesn’t know anything about you, what shall I do?

Why don’t you speak to your husband about this problem?

Who shall I speak with? He never takes my advice اون هیچوقت به حرف من گوش نمیده

Are you sure your colleague works in this department? I don’t know him

As far as I know she works in staff department but she is gonna resin, she doesn't like her job

Do you know I love you best, why are you speaking to me like this?

I am under the weather Are you taking me to the doctor today?

I have got a vomit, why don’t you take a pain killer it is good for you

Don’t disturb me, I am serving the customers

Are you free to eat dinner together? Do you ever eat dinner out?

I have got some question, when shall I ask you?

I am fully tied up,

Is anything wrong you are off color?

I am sure I smell a rat here مطمئنام یه کاسه ای زیر نیم کاسه است

درس 13:

The قبل از اسم خاص، قبل اسمهای گروهی،

In جاهای بزرگ

At جاهای کوچک 

دو نوع گذشته داریم:

 20 درصدی: بود بودیم و ... دایره تغیراتش محدود تر است Was were

80 درصدی: دایره تغییراتش وسیع تر است

I was at home yester day من خونه بودم

I was at work last night

I was on mission/ on leave/on holiday yesterday

I was last week

I was at the meeting yesterday

I was at the stadium

I was alone last night

You were at home yesterday

She was at home yesterday

Peter and Janet were at home yesterday

I was at home late من تا دیروقت خونه بودم

I was alone last night من دیشب تنها بودم

I was sick مریض بودم

I was on the roadتوی جاده بودم

I was at the meeting

I was absent last station جلسه پیش را غایب بودم

I was pregnant yesterday

I was single/married last year

I was in operation room در اتاق جراحی بودم 

I was on the location سر صحنه فیلم برداری

You were at home تو خونه بودی

You were on the trip

You were thinner/fatter چاق تر/ لاغرتر

My mother was here

My husband was in Dubai

My son was at work/in the gym /at the stadium/ at the meeting

My children were on the trip

سوالی:

Were you at home? تو خونه بودی؟

Were you on a diet رژیم بودی  / on a fast روزه بودی (fast افطار)

Were you at work

Were you sick yesterday? مریض بودی

Were you in a hospital last week?

Was your husband here yesterday?

Was your brother on the plain/ on a trip

Was your colleague present? همکارت حاضر بود

Where were you? کجا بودی

Where was your wife last night?

Were you sick? When were you sick?

When was your brother alone?

When was your husband on leave/ in iran?

Why were you alone?

Why was your mother sick?

Why were you absent last station?

Who were you? چه جوری بودی

Interrogation بازجویی  interrogate (v)

Now mr.Break where were you yesterday?

Yesterday? What time?

Where were you at 2 o'clock?

I was at home.

You weren't at home

You were in central London

No I wasn't, I was at home

Ask my girl friend از دوست دخترم بپرس She was with me پیشم بود

We are gonna speak to her later

Where is she now

I don’t know

Where were you on January 12th

Yes it was a Wednesday یه چهارشنبه ای بود

I can't remember= I don’t remember

You were in Manchester

No I wasn’t

Yes you was

I was in prison in January

 

* Last year/ 2 years ago/ 3 years ago/ 9 month ago/ 3 weeks ago/ fortnight ago دو هفته/ 3 hours ago

What do you mean? منظورت چیه

What do you mean by this words?  منظورت از این حرفا چیه؟

What does your mother mean by this actions? منظورت مادرت از این حرکات چیه

What time do you mean? چه ساعتی رو منظورته؟

I was on the way توی راه بودم

You weren't pregnant حامله نبودی

Center of=central

You were in the country  حومه شهر= suburb / down town مرکز شهر/

I was at work late last night تا دیر وقت سر کار بودم  

I was in the hospital در بیمارستان بودم/I was bedridden in hospital در بیمارستان بستری بودم

How many days was your father bedridden

Why don’t you ask your colleague? I was at home.

Your brother was with me برادرت پیشم بود

Was your colleague with you in the north?

My husband was with me

Who was with you کی پیشت بود

Who were you with تو پیش کی بودی

Who was with your mother

Who was your mother with

What are they gonna do later?

As far as I know they are gonna arrestبازداشت  /banish تبعید= exile  him

On + ماه+ روز

On January the 12

On July the first

On August the second

On April the third

On September the 11th

In + ماه

In January, in august, in July

I was on mission on July the second

I was on mission in July

I was on holiday in April

 

 

Last month ماه پیش

Early last month اوایل ماه پیش

Late last month اواخر ماه پیش

Do you remember this date

 

Could you change this pullover please

Why? What's wrong with it? چشه

It’s a wrong size

Is it too big or too small?

Its too small for me

What size are you?

Could you measure me? میشه اندازه منو بگیری

You are 36 , this one is a right size

 

pull over کنار کشیدن ماشین

pullover پلیور

Stick چسبیدن

Could you change this T-shirt/bow tie پاپیون/ west جلیقه/scarf

I would like a room with a view to the see/jangle/ Montaigne/

What's wrong with your scarf, that you would like to change it?

Unfortunately I can't change it

Could you give me a refund

 

Refund (n) استرداد

Pay back برگرداندن پول دستی

 

Unfortunately I cant give you refund I am not in charge of this department

 

No exchange, no credit, no refund

 

Are you sure it’s a wrong size? On the contrary it’s a right size

Is it too big/small //// is it too looseگشاد / tightتنگ  //// long/short کوتاه و بلند

You don’t know your size what shall I do?

I would like to try on this dress  می خوام پرو کنم

I would like to measure you, where is try room?

Are you sure it’s a right size?

 

Have a cigarette?

No thanks I am trying to stop دارم سعی می کنم ترک کنم

Oh come on I insist بیخیال بابا حرف منو قبول کن  

No really, I have got a terrible cough

 

Here you are اگر چیزی را به کسی بخواهی بدهی و او بگیرد

Have a pipe بفرمایید پیپ  (برای تعارف زدن استفاده می شود)/ have your tea چاییتونو بفرمایید/ have your coffee / have some Fruit/ have some salad/ have some rice/

help your self میز شام را چیده ایم می گوییم بفرمایید

come in   بفرمایید تو (خودمان داخل هستیم)

Get in بفرمایید تو (خودمان هم بیرون هستیم)

After you

Take a sit بفرمایید بشینید

 

I am trying to stop= I am trying to give up

Come on به تنهایی یعنی یالا

Come on +یه جمله  یعنی بی خیال بابا          

 Proverb:

"more haste less speed"  عجله کار شیطونه

Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai,مهران میرزایی

  نظرات ()
مطالب اخیر sdfdsa (پیشرفته 1- درس پانزدهم) gonna be- To be +supposed to-able to do(پیشرفته 1- درس چهاردهم) Can I rely on you(پیشرفته 1-درس سیزدهم) (پیشرفته 1-درس دوازدهم) (پیشرفته 1-درس یازدهم) (پیشرفته 1-درس دهم) (پیشرفته 1-درس نهم) (پیشرفته 1-درس هشتم) (پیشرفته 1-درس هفتم)
کلمات کلیدی وبلاگ مقدماتی (۱٩) پیشرفته 1 (۱٦)